Drukuj

               

Zadanie pt. "Utworzenie Henrykowskiej Galerii Sztuki w Siemczynie jako miejsca upowszechniania i promocji twórczości kultralnej mieszkańców powiatu Drawskiego" zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym w kwocie 800,00 zł (32,99 % całkowitych kosztów zadania) ze środków Starostwa Drawskiego w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych Starostwa Drawskiego w 2016 r.

 


 

 

Zadanie pt. "Promocja Historii Gminy Czaplinek poprzez druk ósmego wydania Zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich" zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Gminy Czaplinek w kwocie 1.500,00 zł (ok. 11,4% kosztów całkowitych zadania) w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2016 r.

 


 

      

Zadanie pt. Przeprowadzenie wydarzenia artystycznego pn. "Między wschodem i zachodem: kultura sarmacka Rzeczpospolitej z okresu Potopu szwedziego" w trakcie obchodów XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 7.000,00 (ok. 44% kosztów całkowitych zadania) w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego 2016 r.

 


 

                 

 Zadanie pt. Oznakowanie I szlaku Henrykowskiego w Siemczynie - etap II zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym w kwocie 1.200,00 zł (29,8% całkowitych kosztów zadania) ze środków Starostwa Drawskiego w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych Starostwa Drawskiego w 2016 r.

 


 

Zadanie pt. Organizacja konferencji pt. "V Europejskiei Słoneczne Dni w Siemczynie - szanse rozwoju odnawialnej energetyko rozproszonej na Pomorzu Zachodnim" zrealizowane zostało przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecienie w kwocie 5.804,00 zł (ok. 47,82% kosztów całkowitych) w ramach dotacji na edukację ekologiczną w 2016 r.

 


 

 

               

- 20.000 zł (ok. 6% kosztów całkowitych) ze środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2015 r.

 


 

                  

- 55.000,00 zł (ok. 16% kosztów całkowitych) ze środków Wojewdzództwa Zachodniopomorskiego w ramach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2015 r.

 


 

            

Zadanie pt. "Oznakowanie Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie - etap I" zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym w kowcie:

- 610,00 zł (16,64 % kosztów całkowitych zadania) ze środków Gminy Czaplinek w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2015 r.

- 2.000,00 zł (54,54 % kosztów całkowitych zadania) ze środków Starostwa Drawskiego w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych Starostwa Drawskiego w 2015 r.      

 


 

                

Zadanie pt. "Upowszechnianie historii, tradycji i kultury Powiatu Drawskiego poprzez przygotowanie i druk szóstego wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym w kwocie 500,00 zł (6,07 % całkowitych kosztów zadania) ze środków Starostwa Drawskiego w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych Starostwa Drawskiego w 2015 r.

 


 

                  

Zadanie pt. "Upowszechnianie historii i kultury Ziem Zachodnich oraz promocja zabytków Województwa Zachodniopomorskiego poprzez przygotowanie i druk siódmego wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich" zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym w kwocie 3.500,00 zł (39,50 % całkowitych kosztów zadania) ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych w 2015 r.

 


 

Zadanie pt. Promocja Historii Gminy Czaplinek poprzez druk piątego wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Gminy Czaplinek w kwocie 1.350,00 zł (ok. 31% kosztów całkowitych zadania) w ramach dotacji celowej na realizację zadń publicznych Gminy Czaplinek w 2015 r.

 


 

 

Zadanie pt. Organizacja konferencji pt. "IV Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie - słońce i biomasa. Pomorze Zachodnie i jego energetyczny potencjał" oraz organizacja powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem "Eneria z natury" zrealizowane zostało przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 7.448,00 zł (ok. 50% kosztów całkowitych) w ramach dotacji na edukację ekologiczną w 2015 r.

 

 


 

               

- 20.000 zł (ok. 5,3% kosztów całkowitych) ze środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2015 r.

 


 

                  

- 40.000,00 zł (ok. 10,6% kosztów całkowitych) ze środków Wojewdzództwa Zachodniopomorskiego w ramach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2015 r.

 


 

  

Zadanie pt. Zabezpieczenie substancji zabytku poprzez wykonanie opaski drenażowej i remont kanalizacji deszczowej barokowego Pałacu w Siemczynie z 1726 r. oraz wykonanie ścianki szczelnej pomiędzy budynkiem przedmiotowego pałacu a stawami będącymi częścią zabytkowego założenia parkowego zostało dofinansowane w kwocie 250.000 zł (ok. 83% kosztów całkowitych) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie Priorytetu 1. ochrona zabytków w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe w 2014 r.

 


 

            

Zadanie pt. Organizacja konferencji pt. "III Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie: słońce-biomasa-energia" oraz powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem "Europejskie Słoneczne Dni 2015" zrealizowane zostało przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 10.665,65 zł (ok. 46% kosztów całkowitych) w ramach dotacji na edukację ekologiczną w 2014 r.

 


 

          

 Zadanie pt. Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej dla zabytkowego pałacu barokowego zlokalizowanego na dz. nr 202/1 w miejscowości Siemczyno, gm. Czaplinek, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 249 dnia 19 marca 1960 r. zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 30.000 zł (ok. 37% kosztów całkowitych zadania) w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestr zabytków uzyskanej w 2014 r.

 


 

Zadanie pt. Zachowanie kultury wiejskiego życia poprzez pokazy tradycyjnego przygotowywania produktów mięsnych zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Gminy Czaplinek w kwocie 2.500 zł (ok. 90 % planowanych kosztów całkowitych) w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2014 r.

 


 

Zadanie pt. Przeprowadzenie konferencji naukowej pt. "Z dziejów ziemi drawskiej - Siemczyno i okolice poprzez wieki" w trakcie XI obchodów Henrykowskich Dni w Siemczynie zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Gminy Czaplinek w kwocie 1.500 zł (ok. 90 % planowanych kosztów całkowitych) w ramach dotacji celowej zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2014 r.

 


 

Zadanie pt. Siemczyno, gm. Czaplinek woj. Zachodniopomorskie, skrzydło południowe (1796 r.) Pałacu barokowego (1726 r.): remont dachu wraz z remontem więźby dachowej oraz stropu I piętra skrzydła południowego zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym w kwocie:

- 200.000 zł (ok. 58% kosztów całkowitych) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie Priorytetu 1. ochrona zabytków w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe 2014 r.

 


 

Zadanie pt. Siemczyno, gm. Czaplinek woj. Zachodniopomorskie, skrzydło południowe (1796 r.) Pałacu barokowego (1726 r.): remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz ryzalitu południowego zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym w kwocie:

- 200.000 zł (ok. 53% kosztów całkowitych) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie Priorytetu 1. ochrona zabytków w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe 2014 r.

 


 

 

         

Zadanie pt. Wykonanie projektu budowlanego branży architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z projektem zagospodarowania terenu dla zabytkowego pałacu barokowego zlokalizowanego na dz. nr 202/1 w miejscowości Siemczyno, gm. Czaplinek, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 249 dnia 19 marca 1960 r. zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Województwa zachodniopomorskiego w kwocie 30.000,00 (ok. 25% kosztów całkowitych zadania) w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uzyskanej w 2013 r.

 


 

Zadanie pt. Organizacja konferencji pt. "II Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie - Słońce dla każdego, czyli mikroinstalacje OZE jako podstawa rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce" oraz organizacja konkursu plastycznego pn. "Solarowe słoneczko" zrealizowane zostało przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 9.150,11 zł (ok. 50% kosztów całkowitych) w ramach dotacji na edukację ekologiczną w 2013 r.

 


 

        

Operacja pt. Remont stawów będących częścią zabytkowego parku pałacowego w Siemczynie koło Czaplinka realizowana jest dzięki współfinansowaniu w kwocie 173.848,63 zł (ok. 73% planowanych kosztów całkowitych) przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, w ramach Środka 4.1 Rozwoju obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

 


 

                               

Operacja pt. Zakup 10 strojów z epoki baroku dla Zespołu Tańców Historycznych "Pałac Siemczyno" mająca na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez powstanie Zespołu Tańców Hisotycznych "Pałac Siemczyno" współfinansowana została w kwocie 10.824,00 zł (ok. 80% kosztów całkowitych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 


 

                               

Operacja pt. Garncarstwo sposobem na aktywizację społeczności lokalnej poprzez zakup pieca do wypalania ceramiki i organizację warsztatów rzemieślniczych mająca na celu zwiększenie rozpoznawalności regionu poprzez stworzenie podstaw marki: Pojezierze Drawskie, wykorzystanie dziedzictwa przyroniczego i kulturowego na rzecz rozwoju loklanego i wprowadzenie do świadomości społecznej oraz obiegu rynkowego produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych współfinansowanea została w kwocie 22.555,00 zł (ok. 65% kosztów całkowitych) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013.

 

 


 

 

                         

 Operacja pt. Organizacja imprezy pt. Świniobicie jako tradycyjne spotkanie przy biesiadnym stole mająca na celu zachowanie specyfiki obszarów wiejskich obszarów wiejskich i ich promocja poprzez kultywowanie wiejskich tradycji, obrzędów i zwyczajów, co zostanie osiągnięte poprzez zorganizowanie w pierwszej połowie czerwca 2012 r. dla grupy 1000 osób miejscowej ludności i turystów jedniodniowej imprezy kulturalnej, na której kultywowana będzie tradycja świniobicia współfinansowania została w kwocie 23.205,00 zł (70% kosztów całkowitych) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 


 

                 

Zadanie pt. Wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej ogólnobudowlanej, zabytkowego pałacu zlokalizowanego na dz. 202/1 w miejscowości Siemczyno, gm. Czaplinek wpisanego do rejestru zabytków pod nr 249 dnia 19 marca 1960 r. zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 30.024,00 zł (50% kowsztów całkowitych zadania) w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uzyskanej w 2012 r.

 


 

  

Zadanie pt. Organizacja konferencji pt. "Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie" zrealizowane zostało przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 7.872,00 zł (ok. 60% kosztów całkowitych) w ramach dotacji na edukację ekologiczną w 2012 r.

 


 

Copyright 2012. Free joomla templates |