Drukuj

Nasze cele:

 1. rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem,
 2. konserwacja obiektów zabytkowych i pielęgnacja otaczających je zabytkowych parków i ogrodów oraz opieka nad nimi,

 3. aktywowanie społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży, do działań na rzecz opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody oraz ochrony środowiska,

 4. promowanie polskiej kultury i historii na świecie, działalność edukacyjna i dydaktyczna w zakresie polskiej, europejskiej i światowej kultury, sztuki i tradycji,

 5. działalność na rzecz integracji, poznawania i poszanowania odrębności kulturowej narodów i grup etnicznych,

 6. działania na rzecz aktywizacji kulturowej i umocnienia tożsamości regionalnej mieszkańców regionu,

 7. reaktywowanie i promowanie rzemiosł ginących,

 8. kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu,

 9. inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu,

 10. podejmowanie działań na rzecz zwiększenia i promowania atrakcyjności turystycznej regionu Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem Pojezierza Drawskiego,

 11. działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,

 12. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego,

 13. promowanie różnych form wypoczynku, w tym rekreacji i sportu,

 14. działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę sytuacji społecznej, ekonomicznej i przestrzennej na poziomie regionalnym oraz zwiększenie spójności regionu z Unią Europejską,

 15. propagowanie i wspieranie innych działalności służących wymienionym celom.

Stowarzyszenie swe cele statutowe realizuje poprzez:

 1. Organizowanie:

 • spotkań, konferencji i szkoleń

 • występów, wystaw, koncertów i innych form prezentacji,

 • akcji porządkowania, renowacji, zabezpieczania obiektów zabytkowych i ich otoczenia,

 • akcji ochrony środowiska,

 • akcji pozyskiwania środków z przeznaczeniem na realizację celów statutowych

 • przedsięwzięć dotyczących gromadzenia i zabezpieczania dokumentów historycznych,

 • działalności propagatorskiej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie określonym celami statutowymi,

 • prowadzenie zajęć warsztatowych,

 1. współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

 2. pozyskiwanie osób i instytucji znaczących dla celów statutowych Stowarzyszenia,

 3. promocję Stowarzyszenia, jego idei oraz dokonań.

 

Copyright 2012. Free joomla templates |