Kolegium redakcyjne Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich:

– Bogdan Andziak – Redaktor Naczelny

– Wiesław Krzywicki – zastępca Redaktora Naczelnego

– Robert A. Dyduła – sekretarz redakcji

– Maria Witek – członek redakcji

– Zbigniew Januszaniec – członek redakcji

– Jarosław Leszczełowski – członek redakcji

– Waldemar Witek – członek redakcji

– Kamil Połeć – członek redakcji

– Adam Kośmider – członek redakcji

Osoby wspierające działania Kolegium Redakcyjnego:

– Zdzisław Andziak

– Adam Andziak

– Krzysztof Andziak

– dr Mathias von Bredow

– Paweł Pawłowski

– Ewa i Jarosław Kilian

– Lidia i Czesław Szawiel

– Agnieszka i Paweł Redman

– Romuald Kurzątkowski

– Dariusz Czerniawski

– Ireneusz Makowski

– Marek Jankowski

– Józef Szkandera

– ks. Andrzej Naporowski

– Michał Olejniczak

– Bożena Lemisz

REGULAMIN ZESPOŁU REDAKCYJNEGO „ZESZYTÓW SIEMCZYŃSKO-HENRYKOWSKICH”

1. Zasady ogólne:

Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie („Zeszyty”) są wydawane na zlecenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w języku polskim z możliwością tłumaczenia na język niemiecki lub angielski niektórych artykułów.

W „Zeszytach” publikowane są:

– referaty z konferencji naukowych organizowanych w Siemczynie,

– historie Pojezierza Drawskiego oraz biografie i wspomnienia zasłużonych mieszkańców,

– sprawozdania z ważniejszych wydarzeń,

opracowania wydarzeń historycznych w regionie,

– opracowania geograficzne i przyrodnicze,

wywiady z goszczącymi w Siemczynie ważniejszymi osobami,

prezentacje twórczości mieszkańców regionu,

fotogramy,

listy czytelników do redakcji.

2. Autorstwo i własność publikacji:

2.1. Prace opublikowane w „Zeszytach” pozostają własnością autorów i tylko za ich pisemną zgodą może być dokonywany przedruk w całości lub we fragmentach, czy też tłumaczenie na inny język.

2.2. Wszelkie zmiany treści, w tym skróty, dostarczonych redakcji tekstów, ilustracji lub ich opisów mogą być dokonane tylko za zgodą ich autorów.

2.3. Za opublikowane w „Zeszytach” materiały ich autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.

2.4. Drukowane w „Zeszytach” materiały mogą być również publikowane na stronach internetowych Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie bez konieczności uzgadniania tego z ich autorami.

3. Kolejność publikacji, odpowiedzialność za treści:

3.1. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych tomów „Zeszytów”

3.2. O zakwalifikowaniu do druku redakcaja zawiadamia autora.

3.3. Redakcja „Zeszytów” nie ponosi odpowiedzialności za stwierdzenia, opinie czy też dane zawarte w publikowanych materiałach.

3.4. Po ukazaniu się kolejnego tomu „Zeszytów” redakcja dostarcza autorom zawartych w periodyku publikacji egzemplarze „Zeszytów” zawierające ich teksty.

4. Forma dostarczanych materiałów do publikacji:

4.1. Preferuje się zapis elektroniczny – Word (*.doc). Folder powinien być opisany: imię i nazwisko autora, w jakim dziale ma być zamieszczony, tytuł, ilość znaków ze spacjami, np.: „Stanisław Nowak – ZDROWIE I RADOŚĆ DROGOWSKAZEM DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (17400). Zdjęcia, wykresy, rysunki z podpisami.

4.2. Wraz z pracą autorzy podają swój adres, telefon i e-mail, na który kierowana będzie korespondencja związana z postępowaniem redakcyjnym. Materiały mogą być dostarczone w wersji elektronicznej lub pocztą elektroniczną.

4.3. Ilustracje dostarczone wraz z materiałami należy opisać oraz podać nazwisko autora.

4.4. W uzgodnionych przypadkach dopuszcza się także papierowe nośniki: maszynopisy, rękopisy, zdjęcia, dokumenty.

4.5. Preferowane parametry techniczne zapisu:

– czcionka 12 punktów Arial lub Times New Roman,

– tekst nie formatowany,

– interlinia 1,15 lub 1,5,

– wyrównanie tekstu do lewego marginesu,

– ryciny i fotografie – mogą być wykonane techniką kolorową lub czarno-białą; muszą być one umieszczone w oddzielnych plikach i zapisane w jednym z następujących formatów: JPG, CDR, TIFF, PPT, AI, EPS (o możliwie największej rozdzielczości); elektronicznie zapisane fotografie powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi, zapis JPG lub TIFF, AI, EPS,

– ryciny i fotografie należy opisać oraz ponumerować według kolejności pojawiania się w tekście, cyframi arabskimi,

– odwołania do ilustracji muszą być zaznaczone w tekście.

4.6. O ujawnionych błędach językowych, merytorycznych, itp. redakcja zawiadamia autorów pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5. Miejsce dostarczenia prac:

5.1. Członek redakcji:

Wiesław Krzywicki, ul. J. Długosza 25, 78-550 Czaplinek, E-mail: w.krzywicki@gazeta.pl

5.2. Redaktor Naczelny „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”:

Bogdan Andziak, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno, E-mail: hss@palacsiemczyno.pl

6. Do materiałów (w dowolnej postaci) należy dołączyć zgodę na publikację i oświadczenie wg poniższego wzoru:

Oświadczenie i zgoda na publikację artykułu w „Zeszytach Siemczyńsko-Henrykowskich”

                                                                                                                                                                                                     ………………………….. dn. ……………………………..

                                                                                                              (miejscowość)             (data)

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                         (imię i nazwisko)

zamieszkały ……………………………………………………………………………., tel.: ……………………………………………

                                                             (adres)                                                 (nr telefonu)

wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację na łamach „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich” nadesłanego artykułu na zasadach opisanych w powyższym

Regulaminie. Oświadczam jednocześnie, że jej publikacja nie naruszy praw osób trzecich.