Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie w dniu 29 stycznia 2011 roku na Walnym Zgromadzeniu podjęło uchwałę o przyznawaniu HENRYKÓW HONOROWYCH wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym społecznie w różnorodne działania na niwie kultury, historii i sztuki, a związane bezpośrednio ze wsparaniem idei odbudowy pałacu w Siemczynie. Na tą okoliczność powołano do życia Kapitułę Henryków Honorowych i wyróżnień w składzie: Zdzisław Andziak, Bogdan Andziak, Agnieszka Eckstein i Grażyna Tomaszewska.

Kapituła na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2011 roku podjęła uchwałę o przyznaniu niżej wymieniomym osobom i organizacjom Henryków Honorowych.

Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas 8 Henrykowskich Dni w Siemczynie w dniu 9 lipca 2011 roku.

Henryki Honorowe wręczono następującym osobom i instytucjom:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemczynie – za wieloletni, bezinteresowny i zbiorowy wkład w organizowanie przeprowadzanie obchodów Henrykowskich Dni w Siemczynie,
 • Kamilowi Połciowi – za wskrzeszanie historii Siemczyna, za upór i cierpliwość w jej gromadzeniu i dokumentowaniu,
 • ś.p. Wiesławowi Wawrzyszko – za wieloletni wkład we wskrzeszanie dawnej świetności zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie oraz za wkład w stworzeniu nowej wizji przestrzennej tego miejsca,
 • Adamowi Wierzbowskiemu – za sponsorowanie od samego początku Henrykowskich Dni w Siemczynie oraz za naprawdę przyjacielskie i energetyczne wspieranie działań zmierzających do uświetniania tego miejsca,
 • Kazimierze Warackiej – za fizyczne i duchowe wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych przeprowadzonych w tym miejscu oraz całej wsi Siemczyno. Za wieloletnie pełnione z oddaniem sołtysowanie przyczyniające się do rozwoju wsi Siemczyno,
 • Wiktorowi Wosiowi – za skuteczne przełamywanie barier mentalnych i prawnych wśród urzędników, jak i społeczności gminnej pełniąc funkcję burmistrza w okresie przełomu. Za wytyczenie nowych dróg rozwoju dla gminy Czaplinek,
 • ś.p. (pośmiertnie) Zenonowi Rychliczkowi na ręce żony Ewy – za wspieranie szeregu inicjatyw zmierzających do współczesnego zbliżenia dwóch kultur na bazie współistnienia kultur pogranicza na przestrzeni wieków,
 • Cyrylowi Turczykowi – za promowanie gminy i regionu w środkach masowego przekazu oraz za budowę nowego wizerunku naszej gminy i regionu,
 • Barbarze Michalczik – za gospodarność, pracowitość i oddanie w pełnieniu funkcji burmistrza oraz za podejmowanie szeregu decyzji przyczyniających się do rozwoju Siemczyna,
 • Adamowi Kośmidrowi – za śmiałe podjęcie wspólnych działań z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie zmierzajaćych do odbudowy pałacu i powstania Wszechnicy Rzemiosł Różnych. Za wspieranie działań samorządu wiejsckiego na rzecz utworzenia plażyi mariny w Zatoce Henrykowskiej Jeziora Drawsko oraz za znajdowanie czasu na osobiste uczestnictwo w organizowanych zebraniach i spotkaniach wiejskich,
 • Mathiasowi von Bredow, prezydentowi rodu von Bredow – za nawiązanie owocnej współpracy propagującej Siemczyno poza granicami kraju,
 • ś.p. Kurtowi Viebranzowi – za skuteczną inspirację w stworzeniu miejsca pobytu i spotkań byłych i obecnych mieszkańców Siemczyna i okollc,
 • Krystynie Kanderskiej – za działania w wyszukiwaniu i umożliwianiu przyjazdu w nasze strony tych co tu mieszkali przed nami, a wraz z nimi przywożeniu nieznanej nam wcześniej historii tamtych lat,
 • Krzysztofowi Zacharzewskiemu – za inspirowanie w poszukiwaniu nowych form skutecznego pozyskiwania środków do realizacji wyznaczonych celów,
 • Wiesławowi Krzywickiemu – za wszczepianą energię i entuzjazm w każdą inicjatywę zmierzającą do zmiany wizerunku Siemczyna,
 • Stanisławowi Cybuli – za orędnownictwo i krzewienie dobrego ducha dla działań poprawiających wizerunek Siemczyna,
 • Markowi Sztarkowi – za pomysłodastwo w ustanowieniu Henrykowskich Dni w Siemczynie. Za promowanie gminy poprzez zarejestrowanie w Unii Europejskiej pierwszego produktu regionalnego województwa zachodniopomorskiego pod marką „Miody Drahimskie” produkowane w Gminie Czaplinek.
Na posiedzeniu Kapituły Henryków Honorowych i wyróżnień w dniu 12 sierpnia 2013 roku podjęło uchwałę o przyznaniu Henryków Honorowych.
Uroczyste wręczenie Henryków Honorowych miało miejsce podczas Wojewódzkiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie w dniu 7 września 2013 roku.

Henryki Honorowe wręczono następującym osobom:

 • ks. Andrzejowi Naporowskiemu – proboszcza Parafii Siemczyno, zawsze wspierającego działania HSS w Siemczynie, jako osoby, która w znaczący sposób przyczynia się do integrowania lokalnej społeczności, posiada wybitną świadomość w zakresie ochrony zabytków, którymi sie opiekuje,
 • Michałowi Olejniczakowi – sołtysa Siemczyna i społecznika dzięki którego osobistemu zaangażowaniu HSS mogło znacznie łatwiej przeprowadzić wiele działań. Swoją społecznikowską postawą pozytywnie oddziaływuje na mieszkańców przez co wieś wygląda schludniej i coraz piękniej co zaoowocowało w zdobyciu przez wieś lauru najlepszej turystycznej wsi Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Janinie Gąszcz – ówczesnej dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, która przez wiele lat osobiście wspierała działania HSS, doradzała i uczestniczyła w wielu wydarzeniach oraganizowanych przez HSS czym przyczyniała się do popularyzowania idei HSS.
 • Jarosławowi Leszczełowskiemu – niezmordowanemu badaczowi historii Siemczyna i okolic. Twórcy szeregu publikacji na ten temat. Pokazującego swoją pasją drogę do należytego obchodzenia się z historią tego miejsca.
 • Zbigniewowi Januszańcowi – historykowi-regionaliście odkrywającemu nieznane szczegóły z przeszłości. Autorowi szeregu publikacji na temat historii Siemczyna. Dociekliwemu badaczowi minionych czasów i zachowanych zabytków.
 • Zbigniewowi Gawrońskiemu – redaktorowi naczelnemu i właścicielowi Gawex Media wiernie rejestrującemu i propagującemu w telewizji i na stronach internetowych wszystkie wydarzenia organizowane przez HSS.

Na posiedzeniu Kapituły Henryków Honorowych i wyróżnień w dniu 12 sierpnia 2013 roku podjęto uchwałę o wystosowaniu podziękowań na grawertonach.

Uroczyste wręczenie Grawertonów z podziękowaniami miało miejsce podczas Wojewódzkiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie w dniu 7 września 2013 roku.

Podziękowania wręczono następującym osobom:

 • Adamowi Kośmidrowi,
 • Zbigniewowi Mieczkowskiemu,
 • Kamilowi Połciowi,
 • Marianowi Romaniukowi,
 • Wiesławowi Krzywickiemu,
 • Krzysztofowi Zacharzewskiemu,
 • Marii Witek,
 • Waldemarowi Witkowi,
 • Beacie Makowskiej,
 • Ewie Staneckiej,
 • Cezaremu Nowakowskiemu,
 • Pawłowi Pawłowskiemu,
 • Magdalenie Bekier
 • Mathiasowi von Bredow.