STATUT

HENRYKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA W SIEMCZYNIE

Tekst jednolity po zmianie dokonanej uchwałą z dnia 31.05.2012 r. oraz po zmianie dokonanej uchwałą z dnia 24.04.2014 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Stowarzyszenia jest Siemczyno, gmina Czaplinek, województwo Zachodniopomorskie.

§ 2.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także powoływać inne organizacje w granicach dopuszczalnych prawem.

§ 4.

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków zarządu.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem,
  2. konserwacja obiektów zabytkowych i pielęgnacja otaczających je zabytkowych parków i ogrodów oraz opieka nad nimi,
  3. aktywowanie społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży, do działań na rzecz opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody oraz ochrony środowiska,
  4. promowanie polskiej kultury i historii na świecie, działalność edukacyjna i dydaktyczna w zakresie polskiej, europejskiej i światowej kultury, sztuki i tradycji,
  5. działalność na rzecz integracji, poznawania i poszanowania odrębności kulturowej narodów i grup etnicznych,
  6. działania na rzecz aktywizacji kulturowej i umocnienia tożsamości regionalnej mieszkańców regionu,
  7. reaktywowanie i promowanie rzemiosł ginących,
  8. kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu,
  9. inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu,
  10. podejmowanie działań na rzecz zwiększenia i promowania atrakcyjności turystycznej regionu Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem Pojezierza Drawskiego,
  11. działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
  12. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego
  13. promowanie różnych form wypoczynku, w tym rekreacji i sportu,
  14. działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę sytuacji społecznej, ekonomicznej i przestrzennej na poziomie regionalnym oraz zwiększenie spójności regionu z Unią Europejską,
  15. propagowanie i wspieranie innych działalności służących wymienionym celom.

§ 6

Stowarzyszenie swe cele statutowe realizuje poprzez:

 1. Organizowanie:
 • spotkań, konferencji i szkoleń
 • występów, wystaw, koncertów i innych form prezentacji,
 • akcji porządkowania, renowacji, zabezpieczania obiektów zabytkowych i ich otoczenia,
 • akcji ochrony środowiska, pozyskiwania środków z przeznaczeniem na realizację celów statutowych
 • przedsięwzięć dotyczących gromadzenia i zabezpieczania dokumentów historycznych,
 • działalności propagatorskiej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie określonym celami statutowymi,
 • prowadzenie zajęć warsztatowych,
 1. współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 2. pozyskiwanie osób i instytucji znaczących dla celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. promocję Stowarzyszenia, jego idei oraz dokonań.

§ 7.

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest prowadzenie działalności gospodarczej, z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, w zakresie:
 1. PKD               Rodzaj działalności:

01.11.Z           Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.13.Z           Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.16.Z           Uprawa roślin włóknistych

01.19.Z           Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.25.Z           Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

01.28.Z           Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

01.29.Z           Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

01.41.Z           Chów i hodowla bydła mlecznego

01.42.Z           Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

01.43.Z           Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

01.45.Z           Chów i hodowla owiec i kóz

01.46.Z           Chów i hodowla świń

01.47.Z           chów i hodowla drobiu

01.49.Z           Chów i hodowla pozostałych zwierząt

01.50.Z           Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.61.Z           Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z           Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

01.63.Z           Działalność usługowa następująca po zbiorach

01.70.Z           Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

02.10.Z           Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

02.20.Z           Pozyskiwanie drewna

02.30.Z           Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

02.40.Z           Działalność usługowa związana z leśnictwem

03.22.Z           Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów w wodach śródlądowych

08.12.Z           Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

08.92.Z           Wydobywanie torfu

10.11.Z           Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.12.Z           Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.13.Z           Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.85.Z           Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.89.Z           Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

10.92.Z           Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

16.10.Z           Produkcja wyrobów tartacznych

16.23.Z           Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.24.Z           Produkcja opakowań drewnianych

25.62.Z           Obróbka mechaniczna elementów metalowych

28.29.Z           Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.93.Z           Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

33.12.Z           Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z           Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.20.Z           Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.99.Z           Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z           Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z           Przygotowanie terenu pod budowę

43.32.Z           Zakładanie stolarki budowlanej

43.91.Z           Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z           Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.20.Z           Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z           Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z           Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.39.Z           Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.77.Z           Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

47.11.Z           Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z           Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.21.Z           Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.22.Z           Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.23.Z           Sprzedaż detaliczna ryb,skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z           Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z           Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

47.26.Z           Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z           Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z           Transport drogowy towarów

52.10.B           Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z           Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

55.10.Z           Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z           Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z           Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z           Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A           Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B           Ruchome placówki gastronomiczne

56.30.Z           Przygotowywanie i podawanie napojów

68.10.Z           Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z           Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

81.30.Z           Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

72.19.Z           Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z           Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

82.30.Z           Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z           Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z           Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B           Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.E           Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

94.99.Z           Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.04.Z           Działalność obiektów kulturalnych

90.01.Z           Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z           Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z           Artystyczna i literacka działalność twórcza

91.02.Z           Działalność muzeów

91.03.Z           Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z           Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

93.29.Z           Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 1. O ile przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia wymagać będzie odrębnych zezwoleń bądź koncesji rozpoczęcie działalności w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu przez Stowarzyszenie takich zezwoleń bądź koncesji.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9.

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10.

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§ 13.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 1. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Władze pierwszej kadencji wybierają członkowie założyciele podczas zebrania założycielskiego. Wybór może być dokonany w głosowaniu jawnym.
 3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 17.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10.rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

11.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13.podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd

§ 19.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 2 do 5 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 20.

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.
Komisja Rewizyjna

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób w tym przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 22.

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. wpływy z działalności statutowej,
  3. darowizny, spadki, zapisy,subwencje, dotacje oraz inne przysporzenia majątkowe,
  4. dochody ze zbiórek, dochody z ofiarności publicznej i aukcji organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,
  5. prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw,
  6. odsetki bankowe,
  7. papiery wartościowe,
  8. wpływy z własnej działalności gospodarczej,
  9. wpływy z innych źródeł.
  10. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  11. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 23.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.