STATUT

Periodyku „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”

§ 1.

 1. Periodyk „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” – zwane dalej „Periodykiem” jest wydawane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.
 2. Siedziba Periodyku: Siemczyno 81; 78-551 Siemczyno Tel.375 8621
 3. Periodyk ukazuje się w miarę pozyskania wartościowych publikacji, nie rzadziej jednak jak 2 razy w roku.

§ 2.

 1. Periodyk wydawany jest w celu upowszechnienia:

– dorobku popularno-naukowego: współpracujących ze Stowarzyszeniem naukowców i popularyzatorów nauki, a szczególnie dotyczących historii Siemczyna i Ziemi Drawskiej,

– materiałów prezentowanych na konferencjach organizowanych przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie,

– różnych form twórczości mieszkańców regionu,

– biografii i wspomnień zasłużonych i wybitnych mieszkańców regionu,

– działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

2. Realizacja celu, odbywać się powinna przez zamieszczanie w Periodyku publikacji rzetelnych i o w miarę możliwości profesjonalizm.

3. W Periodyku działa Rada Programowa, niezależna od Kolegium Redakcyjnego, która czuwa nad realizacją linii programowej.

4. Radę Programową powołuje Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

§ 3.

 1. W Periodyku działa Kolegium Redakcyjne, w skład którego wchodzą osoby wymienione w Regulaminie Redakcji.
 2. Skład osobowy Kolegium Redakcyjnego zatwierdza Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Na wniosek Kolegium Redakcyjnego, jego skład może być powiększany o kolejne osoby.
 3. Redaktorów obowiązuje Prawo Prasowe oraz etyka dziennikarska
 4. Do zakresu działania Kolegium Redakcyjnego należy:

a)realizacja linii programowej Periodyku o której mowa w § 2 Statutu,

b)określanie kierunków informacji i publicystyki Periodyku,

c)ustalanie i zatwierdzanie stałych rubryk Czasopisma,

d)wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia w sprawach o:

-zmiany w Statucie Periodyku,

-odwołanie i powołanie członków Kolegium Redakcyjnego Periodyku,

 1. zatwierdzanie poszczególnych materiałów oraz numerów Periodyku zgodnie z przyjęta praktyką i potrzebami,.
 2. pozyskiwanie środków na finansowanie działalności wydawniczej
 3. Kolegium Redakcyjnemu przewodniczy Redaktor Naczelny.
 4. Do zadań Redaktora Naczelnego Periodyku należy zwoływanie posiedzeń, organizowanie pracy i prowadzenie obrad Kolegium Redakcyjnego. Zebrania Kolegium Redakcyjnego odbywają się nie rzadziej jak co kwartał. W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone.
 5. Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Kolegium Redakcyjnego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Redaktora Naczelnego.
 6. Pod nieobecność Redaktora Naczelnego, obradom przewodniczy wskazany przez niego członek Kolegium Redakcyjnego.

§ 4.

 1. Periodykiem kieruje Redaktor Naczelny.
 2. Redaktora Naczelnego powołuje i odwołuje Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.
 3. Do podstawowych zadań Redaktora Naczelnego Czasopisma należy:

a)kierowanie Periodykiem i reprezentowanie go na zewnątrz,

b)przygotowywanie materiałów prasowych,

c)właściwe gospodarowanie mieniem Periodyku i przyznanymi na jego funkcjonowanie środkami finansowymi,

d)zwoływanie, co najmniej raz na kwartał spotkania zespołu redakcyjnego z udziałem wszystkich osób pracujących nad Periodykiem.

e)zatwierdzanie materiałów prasowych do publikacji,

f)dbałość o poprawność języka publikowanych w Periodyku materiałów prasowych oraz przeciwdziałanie jego wulgaryzacji,

g)egzekwowanie od pracujących nad Periodykiem osób przestrzegania prawa prasowego i zasad etyki dziennikarskiej.

 1. Redaktor Naczelny Periodyku ponosi odpowiedzialność za treści publikowanych w nim materiałów prasowych oraz za sprawy finansowe redakcji.

§ 5.

 1. Działalność Periodyku finansowana jest w ramach planu finansowego Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.
 2. Gospodarka środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Periodyku, zawierania umów i ich treści, rozliczeń finansowych za wykonane materiały prasowe, druk i kolportaż jest prowadzona w oparciu o:

1) rejestr dokumentów,

2) księgę wpływów i wydatków.

§ 6.

Postanowienia końcowe.

Statut obowiązuje od dnia ogłoszenia.