Protokół z XVI. Walnego zgromadzenia Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

PAŁAC SIEMCZYNO | SALA KAMIENNA | 14.05.2022r

 

I.          OBECNOŚĆ.

LICZBA OBECNI
Członkowie zwyczajni (uprawnieni do głosowania) 14 13
Członkowie wspierający 1 1
Pozostali 2
Razem 16

II.        PRZEBIEG SPOTKANIA.

1.      Wniosek Prezesa HSS o wybór przewodniczącego spotkania.

Prezes HSS Zdzisław Andziak zawnioskował o wybór na przewodniczącego spotkania

wiceprezesa HSS Bogdana Andziak. Wniosek został poddany pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
13 0 0

Wniosek został przyjęty.

 

2.      Wniosek o powołanie protokolanta Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący spotkania Bogdan Andziak zawnioskował o wybór na protokolanta Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Andziaka. Wniosek został poddany pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
13 0 0

Wniosek został przyjęty.

 

3.      Wniosek o przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący spotkania Bogdan Andziak przedstawił porządek obrad oraz zawnioskował za jego przyjęciem. Wniosek został poddany pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
13 0 0

Wniosek został przyjęty.

 

4.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu HSS za rok 2021 – Prezes HSS Zdzisław Andziak.

5.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Emilię Barwinek.

6.      Przedstawienie sprawozdania finansowego przez członka wspierającego HSS

Joannę Baranowską.

 

7.      Głosowanie nad uchwałami – przewodniczący Bogdan Andziak.

 

 

GŁOSOWANIa ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
Uchwała nr. 1 – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu HSS za rok 2021. 12 0 1
Uchwała nr. 2 – Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021. 13 0 0
Uchwała nr. 3 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021. 13 0 0
Uchwała nr. 4 – Zatwierdzenie sposobu rozliczenia zysku za rok 2021 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów w roku 2022. 11 0 2
Uchwała nr. 5 – Udzielenie absolutorium władzom HSS za rok 2021 na wniosek Komisji Rewizyjnej. 12 0 1
 

Uchwały zostały przyjęte.

 

 

8.      Wolna dyskusja.

9.      Zakończenie spotkania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogdan Andziak gorąco podziękował za przybycie na XVI. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i zamknął spotkanie.

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Bogdan Andziak

 

Sporządził:

Krzysztof Andziak

14.05.2022, Siemczyno