RPO WZ 2014-2020, DZIAŁANIE 4.1

Tytuł projektu:


Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu w wyniku zachowania dziedzictwa kulturowego w postaci barokowego pałacu w Siemczynie, gm. Czaplinek poprzez remont dachu połączony z adaptacją poddasza na „Uniwersalium Rzemiosł Różnych”

 

Źródło dofinansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w zakresie Działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe.

Beneficjent:

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno, KRS:0000247103

Cele projektu:


Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez zachowanie zabytkowej substancji barokowego pałacu w Siemczynie w wyniku wykonania prac remontowych, konserwatorskich oraz restauratorskich dachu i poddasza wraz z jego przystosowaniem do celów użytkowych związanych z obszarem kultury.

Planowane efekty:

1. Wskaźnik produktu:

  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

2. Wskaźnik rezultatu:

  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 2.100 osób

Wartość projektu:

1 992 237,74 zł brutto (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 74/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

1 693 402,07 zł (słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwa złote 07/100)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej – Siemczyno, 08.02.2018 r.

Termin składania ofert: 15.02.2018 r. godz. 15.00

Miejsce składania ofert – siedziba Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie: Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno