Publikacja Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich w ramach programu Społecznik - projekt 11.09.2023-06.12.2023

W ramach programu Społecznik, od 11 września 2023 roku do 6 grudnia 2023 roku, intensywnie trwał projekt publikacji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”. Ten czas był owocem zaangażowania Zespołu Redakcyjnego, który odbył dwa istotne spotkania, podczas których omawiano kierunek projektu i ustalano priorytety. Warto podkreślić, że inicjatywa ta opierała się na zaangażowaniu wolontariuszy, którzy pełnili kluczową rolę w procesie zbierania materiałów, tworzenia treści oraz oprawy graficznej publikacji.

„Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” skupiają się na fascynującej historii Siemczyna i Ziemi Drawskiej, prezentując zarówno wydarzenia historyczne, jak i kulturalne. Działania wolontariuszy przyczyniły się do stworzenia kompleksowej i wartościowej publikacji, której celem jest nie tylko przekazanie informacji, ale także zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Projektem tym społeczność lokalna wykazała się nie tylko zainteresowaniem, ale również gotowością do aktywnego udziału w dokumentowaniu i upowszechnianiu bogatej historii miejscowości.

Program SPOŁECZNIK został zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

#PomorzeZachodnie #ProgramSpołecznik #Społecznik #KARR


Wydanie Specjalne III Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich

Od 01.05.2023 do 31.07.2023 realizujemy projekt kolejnego wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

 

Wydanie dotyczące historii regionu, w szczególności Siemczyna i okolic, autorami są historycy oraz lokalni pasjonaci historii, wolontariusze Redakcji Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich działający przy Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie.

❗Redakcja Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich w roku 2023 otrzymała wsparcie finansowe Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NOWEFIO, Komitet do spraw Pożytku Publicznego

#NIW #NOWEFIO #hss #henrykowskie #siemczyno #palacsiemczyno #czaplinek

👉 P.S. W roku 2023 planujemy wydanie dwóch tomów.  Kolejne wydanie będziemy realizować od 1. września. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Czaplinek ⛵ oraz w ramach programu Społecznik realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030


Siemczyno, pałac barokowy (XVIII w.): remont dachu wraz z remontem więźby dachowej oraz stropu pierwszego piętra skrzydła północnego (XIX/XX)

Nazwa programu – „Ochrona zabytków”

Nazwa zadania – „Siemczyno, pałac barokowy (XVIII w.): remont dachu wraz z remontem więźby dachowej oraz stropu pierwszego piętra skrzydła północnego (XIX/XX)”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Całkowita wartość zadania: 212 096,44 zł

Kwota dofinansowania: 157 000,00 zł


Wykorzystanie potencjału endogenicznego barokowego pałacu w Siemczynie poprzez przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym.

 RPO WZ 2014-2020, DZIAŁANIE 4.9

Tytuł projektu:


Wykorzystanie potencjału endogenicznego barokowego pałacu w Siemczynie poprzez przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym.

 

Źródło dofinansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w zakresie Działania 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych.

Beneficjent:

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno, KRS:0000247103

Cele projektu:


Cel szczegółowy: Wykorzystanie lokalnego zasobu endogenicznego – zabytkowego zespołu pałacowego w Siemczynie do celów działalności turystycznej (usługi turystyczne, w tym głównie usługi turystyki aktywnej i kulturowej oraz rekreacji).

Cel ogólny: Zwiększenie ruchu turystycznego w gminie i ożywienie lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Planowane efekty:

1. Wskaźnik produktu:

  • Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt.

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

  • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

2. Wskaźnik rezultatu:

  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 2.433 osoby

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 1 szt.

Wartość projektu:

3.481.331,67 zł brutto (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 67/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

2.436.932,16 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 16/100)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – Siemczyno, 08.11.2017 r.

Termin składania ofert: 16.11.2017 r. godz. 15.00

Miejsce składania ofert – siedziba Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie: Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno


Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu w wyniku zachowania dziedzictwa kulturowego w postaci barokowego pałacu w Siemczynie, gm. Czaplinek poprzez remont dachu połączony z adaptacją poddasza na "Uniwersalium Rzemiosł Różnych"

 RPO WZ 2014-2020, DZIAŁANIE 4.1

Tytuł projektu:


Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu w wyniku zachowania dziedzictwa kulturowego w postaci barokowego pałacu w Siemczynie, gm. Czaplinek poprzez remont dachu połączony z adaptacją poddasza na „Uniwersalium Rzemiosł Różnych”

 

Źródło dofinansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w zakresie Działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe.

Beneficjent:

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno, KRS:0000247103

Cele projektu:


Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez zachowanie zabytkowej substancji barokowego pałacu w Siemczynie w wyniku wykonania prac remontowych, konserwatorskich oraz restauratorskich dachu i poddasza wraz z jego przystosowaniem do celów użytkowych związanych z obszarem kultury.

Planowane efekty:

1. Wskaźnik produktu:

  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

2. Wskaźnik rezultatu:

  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 2.100 osób

Wartość projektu:

1 992 237,74 zł brutto (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 74/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

1 693 402,07 zł (słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwa złote 07/100)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej – Siemczyno, 08.02.2018 r.

Termin składania ofert: 15.02.2018 r. godz. 15.00

Miejsce składania ofert – siedziba Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie: Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno