VI. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

VI. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

24 maja 2016 roku

Od pięciu lat Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, doceniając wagę zagadnień ochrony klimatu, organizuje w ramach Europejskich Słonecznych Dni konferencje na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Kolejna VI Konferencja na ten temat odbyła się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Siemczynie 24 maja 2016 roku pt.: „Szanse rozwoju odnawialnej energetyki rozproszonej na Pomorzu Zachodnim”. Uczestniczyło w niej ok. 100 osób dorosłych i 60 młodzieży licealnej, a wśród nich:

– Senator RP Grażyna Anna Sztark
– Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider
– Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski
– Wicestarosta drawski Jacek Kozłowski
– prof. dr hab. Aleksy Patryn

Konferencję otworzył Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, które było jej organizatorem. Powitał on uczestników konferencji, przypominał historię ESD oraz podziękował sponsorom, którymi były firmy Ekowodrol Koszalin i Herz oraz organizatorom.

Natomiast zastępca prezesa Bogdan Andziak odczytał list, który przysłała Premier Beata Szydło do organizatorów konferencji. Następnie przestawił program konferencji i zasady organizacyjne.

Pierwszym było wystąpienie  Jarosława Rzepy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który przedstawił „Strategię dla Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Zachodniopomorskim.

Nasze województwo jest niezaprzeczalnym liderem w kraju w rozwoju OZE, a szczególnie energetyki wiatrowej. Na koniec 2015 r. łączna moc instalacji OZE na terenie województwa osiągnęła poziom 1400 MW. Stanowi to 35% udziału energii z OZE w produkcji energii w województwie (w Polsce średnio 12%). Natomiast aż 50% zużytej w 2015 r. w województwie energii pochodziło z Odnawialnych Źródeł Energii (w kraju 13,25%).

W dalszej części niniejszego tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich prezentujemy to interesujące wystąpienie.

W kolejnym wystąpieniu Patrycja Rogalska Główny Specjalista ds. Środków Krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zapoznała uczestników konferencji z „Możliwościami i formami współfinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w 2016 roku uwzględniając zagadnienia dotyczące programu „Prosument”.  

Program „Prosument” na lata 2014-2016 ma 3 edycje:

– I z budżetem 22 mln zł w tym na pożyczki 13,64 mln zł i na dotacje 8,36 mln zł. Przyjęto 482 wnioski osób fizycznych na łączną kwotę przekraczająca 21,8 mln zł.

– II z budżetem 10 mln zł w tym na pożyczki 6,50 mln zł i na dotacje 3,50 mln zł. Przyjęto 206 wniosków na dofinansowanie.

– III (marzec 2016 r. – maj 2016 r.) z budżetem20 mln zł w tym na pożyczki 13 mln zł i na dotacje 7 mln zł. Przyjęto 352 wnioski na dofinansowanie.

Także to wystąpienie jest prezentowane w dalszej części Zeszytów.

Kolejnym referentem była Kinga Jacewicz – Dyrektor ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Szczecinie, która przedstawiła zasady Finansowania OZE w ramach działania 2.10.RPO WZ na lata 2014-2020 – możliwa wysokość wsparcia, rodzaje beneficjentów, warunki konieczne do spełnienia w celu uzyskania wsparcia, kolejne nabory.


O koszalińskich inicjatywach w finansowaniu proekologicznych przedsięwzięć mówił Krzysztof Lepieszko –  Kierownika Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina– Inicjatywa JEREMIE w finansowaniu inwestycji proekologicznych.

Bardzo interesującym było wystąpienie Arkadiusza Witowskiego – niezależnego doradcy w projektach z obszaru OZE – Rewolucja energetyczna – jak wykorzystać szansę?

W swojej prezentacji mulitemdialnej przedstawił on przyczyny grożącej światu katastrofy klimatycznej i realne sposoby jej uniknięcia. Od czasu rewolucji przemysłowej, przez 250 lat, spalono na świecie 250 bln ton kopalin co stanowi 50% ich zasobów na ziemi. Przy obecnym tempie ich wydobycia pozostałych kopalin wystarczy jeszcze tylko na 30 lat. Aby więc uniknąć wyczerpania surowców energetycznych i grożącej z powodu emisji gazów cieplarnianych katastrofy klimatycznej należy jak najszybciej zaprzestać wydobycia kopalin węglowych zastępując je Odnawialnym Źródłami Energii. Jest to technicznie możliwe do osiągnięcia już w 2050 roku i ekonomicznie opłacalne. Niezasadne jest budowanie w Polsce elektrowni atomowej ponieważ była by ona najdroższa w stosunku do innych źródeł.

Od roku 1980 ogniwa koszty produkcji ogniw fotowoltaicznych obniżył się stukrotnie i nadal maleją.

Szczególnie perspektywiczna jest energia z ogniw fotowoltaicznych i energia wiatrowa. Np. na Bałtyku, bez szkód ekologicznych można zainstalować 10 tys. elektrowni wiatrowych. Wielkie perspektywy dale także kogeneracja, czyli skojarzona gospodarka energeteczna – łączenie w zespoły różnych źródeł energii odnawialnej. Duże nadzieje na magazynowanie energii wiąże się z szybkim rozwojem samochodów elektrycznych, których baterie akumulatorów mogą być wykorzystywane do magazynowania wyprodukowanej w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych energii elektrycznej.

Uczestniczący w konferencji Kopeć Marian Dyrektor Oddziału OZE firmy HERTZ przedstawił dokonania i program produkcji swej firmy. Powstała ona w 1896 roku w Wiedniu i produkowała wtedy szeroki wachlarz armatury centralnego ogrzewania, fontann, wyszynku piwa i wina. W 1990 roku powstała fila tej firmy w Krakowie -spółka Hertz Armatura i Systemy Grzewcze, która w 2000 wprowadza się do nowoczesnej centrali w Wieliczce. Uruchomiony zostaje tu montaż armatury i kotłów na biomasę.

W 2009 r. powstaje w Austrii nowoczesny zakład firmy Hertz produkujący wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia z zakresu odnawialnych źródeł energii

Firma Herz to równocześnie jeden z najważniejszych dostawców ekologicznych rozwiązań w zakresie pozyskiwania energii. Już w 1983 roku powstała firma Herz Feuerungstechnik należąca do grona absolutnych prekursorów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Od ponad 30 lat Herz Energietechnik dostarcza nowoczesne, wydajne, tanie w eksploatacji i przyjazne środowisku źródła ciepła. Są to nowoczesne, bezobsługowe kotły na biomasę oraz pompy ciepła.

Kolejnym prelegentem był Edward Orłowski – niezależny doradca w międzynarodowych projektach związanych z transferem technologii z obszaru OZE i ochrony środowiska – który przedstawił prezentację multimedialną: Gminy samowystarczalne energetycznie – mrzonka czy rzeczywistość? Podając przykłady inwestycji zrealizowanych w Austrii, Niemczech i w Danii dał pozytywną odpowiedź na tytułowe pytanie. Podał wiele przykładów konkretnych rozwiązań, a w tym bardzo interesującej technologii wiatraka z pionową osią obrotu wg patentu polskiego wynalazcy Waldemara Piskorza. To rozwiązanie techniczne umożliwia wykorzystanie energii wiatru także w niewielkich instalacjach w gospodarstwach przydomowych. W niniejszych Zeszytach publikujemy referat Edwarda Orłowskiego.

Ostatnim było wystąpienie dr inż. Janusza Tenety z Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki AGH Kraków p. t.:- Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych – aspekty prawne, finansowe i techniczne.

Jak zawsze (uczestniczył we wszystkich edycjach ESD w Siemczynie) wystąpienie dr Tenty było profesjonalnie doskonałe i pasjonujące. Mówił w nim o zagrożeniach instalacji fotowoltaicznych spowodowanych ludzkimi błędami, siłami natury oraz brakiem stabilności przepisów. szczególnie krytycznie odniósł się do kolejnych zmian przepisów planowanych przez rząd, które mogą opóźnić zastępowanie tradycyjnych węglowych źródeł energii przez OZE, a być może nawet zahamować ten proces – mimo podjętych zobowiązań unijnych. Także ten obszerny referat publikujemy w dalszej części Zeszytów.

Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz DziekanWydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Równolegle z ta konferencją odbyła się konferencja dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka, Drawska Pomorskiego i Złocieńca na której wykład wygłosił prof. dr hab. Aleksy Patryn Prodziekan ds. Badan Naukowych Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Tematyka tegorocznej konferencji była szczególnie ważna dla osób interesujących się tą tematyką, a także potencjalnych inwestorów indywidualnych, którzy zamierzają zainstalować w swoich domach panele fotowoltaiczne lub inne źródła energii odnawialnej.

22 kwietnia Premier Beata Szydło podpisała w Nowym Jorku porozumienie klimatyczne COP21 osiągnięte w Paryżu pod koniec 2015 roku. Podpisy złożyli przedstawiciele 175 krajów, potem przez rok dokument ten zostanie otwarty do podpisu przez pozostałe 20 krajów, które uczestniczyły w konferencji. Porozumienie wymagało trudnych negocjacji i zawarcia kompromisu polegającego na jego elastycznym i uniwersalnym charakterze. Dzięki temu dwaj główni emitenci gazów cieplarnianych – Chiny i USA podpiszą ten dokument jeszcze w tym roku.

Celem nowego porozumienia klimatycznego ONZ jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2º C w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5° C. To będzie niełatwe zadanie bo marzec bieżącego roku był najcieplejszym marce w historii pomiarów, prowadzonych od końca XIX w. Wg pomiarów NASA marzec był o 1,28º C cieplejszy w stosunku do średniej z XX w., a o 1,54º C względem przełomu XIX i XX w. (1890-1910).

Powstaje pytanie czy państwa wywiążą się z przyjętych w Nowym Jorku zobowiązań? Trzeba mieć nadzieję – takie dobrowolne porozumienia mają czasem zaskakująco pozytywne skutki. Przywołać tu można przykład Protokółu Montrealskiego o zwalczaniu substancji powodujących dziurę ozonową. Mimo jego również dobrowolnego charakteru walnie przyczynił się do ocalenia warstwy ozonowej.

Miejmy więc nadzieję, że zawarte w Nowym Jorku porozumienie klimatyczne powstrzyma proces katastrofalnego wzrostu temperatury.

Autor: Wiesław Krzywicki