VI. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

VI. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

24 maja 2016 roku

Od pięciu lat Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, doceniając wagę zagadnień ochrony klimatu, organizuje w ramach Europejskich Słonecznych Dni konferencje na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Kolejna VI Konferencja na ten temat odbyła się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Siemczynie 24 maja 2016 roku pt.: „Szanse rozwoju odnawialnej energetyki rozproszonej na Pomorzu Zachodnim”. Uczestniczyło w niej ok. 100 osób dorosłych i 60 młodzieży licealnej, a wśród nich:

– Senator RP Grażyna Anna Sztark
– Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider
– Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski
– Wicestarosta drawski Jacek Kozłowski
– prof. dr hab. Aleksy Patryn

Konferencję otworzył Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, które było jej organizatorem. Powitał on uczestników konferencji, przypominał historię ESD oraz podziękował sponsorom, którymi były firmy Ekowodrol Koszalin i Herz oraz organizatorom.

Natomiast zastępca prezesa Bogdan Andziak odczytał list, który przysłała Premier Beata Szydło do organizatorów konferencji. Następnie przestawił program konferencji i zasady organizacyjne.

Pierwszym było wystąpienie  Jarosława Rzepy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który przedstawił „Strategię dla Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Zachodniopomorskim.

Nasze województwo jest niezaprzeczalnym liderem w kraju w rozwoju OZE, a szczególnie energetyki wiatrowej. Na koniec 2015 r. łączna moc instalacji OZE na terenie województwa osiągnęła poziom 1400 MW. Stanowi to 35% udziału energii z OZE w produkcji energii w województwie (w Polsce średnio 12%). Natomiast aż 50% zużytej w 2015 r. w województwie energii pochodziło z Odnawialnych Źródeł Energii (w kraju 13,25%).

W dalszej części niniejszego tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich prezentujemy to interesujące wystąpienie.

W kolejnym wystąpieniu Patrycja Rogalska Główny Specjalista ds. Środków Krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zapoznała uczestników konferencji z „Możliwościami i formami współfinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w 2016 roku uwzględniając zagadnienia dotyczące programu „Prosument”.  

Program „Prosument” na lata 2014-2016 ma 3 edycje:

– I z budżetem 22 mln zł w tym na pożyczki 13,64 mln zł i na dotacje 8,36 mln zł. Przyjęto 482 wnioski osób fizycznych na łączną kwotę przekraczająca 21,8 mln zł.

– II z budżetem 10 mln zł w tym na pożyczki 6,50 mln zł i na dotacje 3,50 mln zł. Przyjęto 206 wniosków na dofinansowanie.

– III (marzec 2016 r. – maj 2016 r.) z budżetem20 mln zł w tym na pożyczki 13 mln zł i na dotacje 7 mln zł. Przyjęto 352 wnioski na dofinansowanie.

Także to wystąpienie jest prezentowane w dalszej części Zeszytów.

Kolejnym referentem była Kinga Jacewicz – Dyrektor ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Szczecinie, która przedstawiła zasady Finansowania OZE w ramach działania 2.10.RPO WZ na lata 2014-2020 – możliwa wysokość wsparcia, rodzaje beneficjentów, warunki konieczne do spełnienia w celu uzyskania wsparcia, kolejne nabory.


O koszalińskich inicjatywach w finansowaniu proekologicznych przedsięwzięć mówił Krzysztof Lepieszko –  Kierownika Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina– Inicjatywa JEREMIE w finansowaniu inwestycji proekologicznych.

Bardzo interesującym było wystąpienie Arkadiusza Witowskiego – niezależnego doradcy w projektach z obszaru OZE – Rewolucja energetyczna – jak wykorzystać szansę?

W swojej prezentacji mulitemdialnej przedstawił on przyczyny grożącej światu katastrofy klimatycznej i realne sposoby jej uniknięcia. Od czasu rewolucji przemysłowej, przez 250 lat, spalono na świecie 250 bln ton kopalin co stanowi 50% ich zasobów na ziemi. Przy obecnym tempie ich wydobycia pozostałych kopalin wystarczy jeszcze tylko na 30 lat. Aby więc uniknąć wyczerpania surowców energetycznych i grożącej z powodu emisji gazów cieplarnianych katastrofy klimatycznej należy jak najszybciej zaprzestać wydobycia kopalin węglowych zastępując je Odnawialnym Źródłami Energii. Jest to technicznie możliwe do osiągnięcia już w 2050 roku i ekonomicznie opłacalne. Niezasadne jest budowanie w Polsce elektrowni atomowej ponieważ była by ona najdroższa w stosunku do innych źródeł.

Od roku 1980 ogniwa koszty produkcji ogniw fotowoltaicznych obniżył się stukrotnie i nadal maleją.

Szczególnie perspektywiczna jest energia z ogniw fotowoltaicznych i energia wiatrowa. Np. na Bałtyku, bez szkód ekologicznych można zainstalować 10 tys. elektrowni wiatrowych. Wielkie perspektywy dale także kogeneracja, czyli skojarzona gospodarka energeteczna – łączenie w zespoły różnych źródeł energii odnawialnej. Duże nadzieje na magazynowanie energii wiąże się z szybkim rozwojem samochodów elektrycznych, których baterie akumulatorów mogą być wykorzystywane do magazynowania wyprodukowanej w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych energii elektrycznej.

Uczestniczący w konferencji Kopeć Marian Dyrektor Oddziału OZE firmy HERTZ przedstawił dokonania i program produkcji swej firmy. Powstała ona w 1896 roku w Wiedniu i produkowała wtedy szeroki wachlarz armatury centralnego ogrzewania, fontann, wyszynku piwa i wina. W 1990 roku powstała fila tej firmy w Krakowie -spółka Hertz Armatura i Systemy Grzewcze, która w 2000 wprowadza się do nowoczesnej centrali w Wieliczce. Uruchomiony zostaje tu montaż armatury i kotłów na biomasę.

W 2009 r. powstaje w Austrii nowoczesny zakład firmy Hertz produkujący wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia z zakresu odnawialnych źródeł energii

Firma Herz to równocześnie jeden z najważniejszych dostawców ekologicznych rozwiązań w zakresie pozyskiwania energii. Już w 1983 roku powstała firma Herz Feuerungstechnik należąca do grona absolutnych prekursorów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Od ponad 30 lat Herz Energietechnik dostarcza nowoczesne, wydajne, tanie w eksploatacji i przyjazne środowisku źródła ciepła. Są to nowoczesne, bezobsługowe kotły na biomasę oraz pompy ciepła.

Kolejnym prelegentem był Edward Orłowski – niezależny doradca w międzynarodowych projektach związanych z transferem technologii z obszaru OZE i ochrony środowiska – który przedstawił prezentację multimedialną: Gminy samowystarczalne energetycznie – mrzonka czy rzeczywistość? Podając przykłady inwestycji zrealizowanych w Austrii, Niemczech i w Danii dał pozytywną odpowiedź na tytułowe pytanie. Podał wiele przykładów konkretnych rozwiązań, a w tym bardzo interesującej technologii wiatraka z pionową osią obrotu wg patentu polskiego wynalazcy Waldemara Piskorza. To rozwiązanie techniczne umożliwia wykorzystanie energii wiatru także w niewielkich instalacjach w gospodarstwach przydomowych. W niniejszych Zeszytach publikujemy referat Edwarda Orłowskiego.

Ostatnim było wystąpienie dr inż. Janusza Tenety z Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki AGH Kraków p. t.:- Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych – aspekty prawne, finansowe i techniczne.

Jak zawsze (uczestniczył we wszystkich edycjach ESD w Siemczynie) wystąpienie dr Tenty było profesjonalnie doskonałe i pasjonujące. Mówił w nim o zagrożeniach instalacji fotowoltaicznych spowodowanych ludzkimi błędami, siłami natury oraz brakiem stabilności przepisów. szczególnie krytycznie odniósł się do kolejnych zmian przepisów planowanych przez rząd, które mogą opóźnić zastępowanie tradycyjnych węglowych źródeł energii przez OZE, a być może nawet zahamować ten proces – mimo podjętych zobowiązań unijnych. Także ten obszerny referat publikujemy w dalszej części Zeszytów.

Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz DziekanWydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Równolegle z ta konferencją odbyła się konferencja dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka, Drawska Pomorskiego i Złocieńca na której wykład wygłosił prof. dr hab. Aleksy Patryn Prodziekan ds. Badan Naukowych Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Tematyka tegorocznej konferencji była szczególnie ważna dla osób interesujących się tą tematyką, a także potencjalnych inwestorów indywidualnych, którzy zamierzają zainstalować w swoich domach panele fotowoltaiczne lub inne źródła energii odnawialnej.

22 kwietnia Premier Beata Szydło podpisała w Nowym Jorku porozumienie klimatyczne COP21 osiągnięte w Paryżu pod koniec 2015 roku. Podpisy złożyli przedstawiciele 175 krajów, potem przez rok dokument ten zostanie otwarty do podpisu przez pozostałe 20 krajów, które uczestniczyły w konferencji. Porozumienie wymagało trudnych negocjacji i zawarcia kompromisu polegającego na jego elastycznym i uniwersalnym charakterze. Dzięki temu dwaj główni emitenci gazów cieplarnianych – Chiny i USA podpiszą ten dokument jeszcze w tym roku.

Celem nowego porozumienia klimatycznego ONZ jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2º C w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5° C. To będzie niełatwe zadanie bo marzec bieżącego roku był najcieplejszym marce w historii pomiarów, prowadzonych od końca XIX w. Wg pomiarów NASA marzec był o 1,28º C cieplejszy w stosunku do średniej z XX w., a o 1,54º C względem przełomu XIX i XX w. (1890-1910).

Powstaje pytanie czy państwa wywiążą się z przyjętych w Nowym Jorku zobowiązań? Trzeba mieć nadzieję – takie dobrowolne porozumienia mają czasem zaskakująco pozytywne skutki. Przywołać tu można przykład Protokółu Montrealskiego o zwalczaniu substancji powodujących dziurę ozonową. Mimo jego również dobrowolnego charakteru walnie przyczynił się do ocalenia warstwy ozonowej.

Miejmy więc nadzieję, że zawarte w Nowym Jorku porozumienie klimatyczne powstrzyma proces katastrofalnego wzrostu temperatury.

Autor: Wiesław Krzywicki


V. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

V edycja Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie

14 maja 2015 roku

Do stałego kalendarza ważnych wydarzeń w naszym powiecie weszły Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie. V edycja miała szczególny wymiar ponieważ w tym roku w Polsce nie podjęto centralnej organizacji ESD. Ponadto ich rangę podniosło uchwalenie przez Sejm RP 16 stycznia tego roku ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii zapewniające większe wsparcie dla prosumentów (producentów-konsumentów) w ramach systemu taryf gwarantowanych. Ustawa wchodzi w życie od 01.01.2016 r. i może stanowić przełom w rozwoju OZE, a szczególnie fotowoltaiki w Polsce.

Technologia przetwarzania promieni słonecznych na energię staje się coraz tańsza. Z badań przeprowadzonych przez Fraunhofer Institute for Solar Energy wynika, że do 2025 r. energia słoneczna może być tańsza niż energia uzyskiwana z węgla lub gazu. Energia słoneczna już jest opłacalna: w słonecznym, pustynnym Dubaju – długoterminowe umowy na sprzedaż energii przewidują cenę 5 centów/kWh, podczas gdy w Niemczech stawka wynosi 9 centów/kWh. Dla porównania, energia elektryczna z elektrowni węglowych i gazowych kosztuje od 5 do 10 centów/kWh, a z elektrowni jądrowych – 11 centów/kWh.

Badania Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że w 2050 roku energia słoneczna może zapewnić 27% globalnego zapotrzebowania na prąd, a do atmosfery będzie przenikało o 6 mld ton mniej dwutlenku węgla niż dziś.

W ramach V edycji ESD w Siemczynie odbyła sie 14 maja konferencja „Słońce i biomasa. pomorze Zachodnie i jego ekoenergetyczny potencjał”. Uczestniczyło w niej 120 osób z całej Polski.    Konferencję otworzył Bogdan Andziak, a następnie Zdzisław Andziak – Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie powitał uczestników konferencji i jej znamienitych gości oraz podziękował organizatorom i sponsorom.

Pierwszy referat p.t. „Ocena postępu w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz wskazanie szans dalszego ich rozwoju” wygłosił Mariusz Radziszewski, Naczelnik w Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki. Szczegółowo omówił on Ustawę z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii, a m. in. krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. oraz mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii. Ustawa wprowadza szczególnie korzystne ceny energii dla małych producentów, a w szczególności:

Sprzedawca zobowiązany jest do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji do mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio: 1) hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh; 2) energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh; 3) energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.”

            ” Sprzedawca zobowiązany jest do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio: 1) biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh; 2) biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh; 3) biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh; 4) hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh; 5) energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh; 6) energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh.”

W kolejnym referacie „Finansowanie OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020″ , mechanizmy finansowania, możliwość wsparcia, rodzaje beneficjentów” Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego przedstawił zasady finansowania inwestycji proekologicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Program przewiduje wydatkowanie kwoty dotacji 661.35.000 Euro (poprzez WFOŚiGW) w tym w 2016 – 21.135.000 Euro. Preferowane będą instalacje wytwarzające energię z biomasy, biogazu i z promieniowania słonecznego.

Aby dysponentem tych środków mógł być Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – strony (tj. Urząd Marszałkowski i WFOŚiGW) uroczyście podpisały w czasie konferencji porozumienie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem WFOŚiGW dla spółek wodnych.

Uzupełnieniem i rozwinięciem tej tematyki było wystąpienie Jacka Chrzanowskiego, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – „Zasady finansowania inwestycji proekologicznych w ramach programu „Prosument”. Fundusz dysponuje znacznymi środkami na dotacje i pożyczki na inwestycje proekologiczne, w tym dla osób fizycznych. Po raz pierwszy będą one obsługiwane bezpośrednio przez WFOŚiGW. W tym celu powołane zostały w Szczecinie i w Koszalinie Punkty Obsługi Programu Prosument. Dla osób zainteresowanych podaje ich adresy:

Al. Wojska Polskiego 36U/1                         Biuro w Koszalinie ul. Kościuszki 33

70 – 475 Szczecin                                          75-415 Koszalin

w godz. 9:00 – 17:00                                     w godz. 7.30 – 15.30

W biurach tych można składać można wnioski o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Wniosek wraz z wykazem załączników dostępny jest na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl w zakładce Prosument.

Prosument to program, który ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.
Program realizowany jest w oparciu o Program NFOŚiGW w Warszawie: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Dzięki realizacji programu promowane będą nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także przyczyni się do rozwoju rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenia liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Przed przerwą podpisano jeszcze „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie. Podpisy pod umową złożyli: prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; prof. dr hab. Adam Koniuszy Kierownik Katedry Inżynierii Systemów Agrotechnicznych oraz Zdzisław Andziak i Bogdan Andziak, Prezes i Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Intencje porozumienia określone zostały w §2 następująco:

„W ramach niniejszego porozumienia strony deklarują intencję wzajemnej współpracy szczególnie w zakresie:

Ø     informowania się i współdziałania przy organizowanych konferencjach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i innych,

Ø     wymiany informacji naukowo-technicznej dotyczącej problematyki prowadzonych wspólnie badań i szkoleń,

Ø     przeprowadzania konsultacji specjalistycznych,

Ø     tworzenia publikacji popularno-naukowych i upowszechnienia wiedzy”.

            W przerwie kawowej konferencji jej uczestnicy mogli zapoznać się z ekspozycjami firmy Viessmann polska – Kartel Szczecin (przedstawiciel SELFA Szczecin); Banku Zachodniego WBK; Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Polskiego Forum Ekologicznego w Warszawie.

            Po przerwie nastąpiło wręczenie nagród laureatom III Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „ENERGIA Z NATURY”. Celem konkursu była edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej o odnawialnych źródłach energii. Pomysł na organizację konkursu pojawił się z potrzeby ciągłej edukacji społeczności lokalnej z zakresu ochrony środowiska, a szczególnie z zakresu oszczędności energii elektrycznej oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii i urządzeń energooszczędnych. Organizatorami konkursu były Czaplinecki Ośrodek Kultury oraz Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, przy współudziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W konkursie wzięło udział 75 dzieci spośród których Komisja Konkursowa w składzie:: Janina Gąszcz, Beata Biegajło, Danuta Szmidt wyłoniła 9 LAUREATÓW:

1. Julia Kolterman z Liceum Ogólnokształcącego w Tucznie

2. Damian Hnatowski z Gimnazjum w Czaplinku

3. Lidia Bogusz ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim

4. Katarzyna Babiak ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku

5. Alicja Filipczak z Klubu Plastyka przy CZOK w Czaplinku

6. Lidia Gajewska ze Szkoły Podstawowej w Broczynie

7. Zuzanna Rutkowska z Klubu Plastyka przy CZOK w Czaplinku

8. Natalia Lewandowska ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku

9. Paulina Olesińska ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim

Nagrody wręczali znamienici uczestnicy konferencji, a m.in. Senatorowie RP Grażyna A. Sztark i Sławomir Preiss, Prezes Jack Chrzanowski i inni. Wszystkie wyróżnione prace zostały wyeksponowane w sali konferencyjnej stanowiąc jej kolorową ozdobę.

Po przerwie prof. dr hab. Adam Koniuszy Kierownik Katedry Inżynierii Systemów AgrotechnicznychWydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przedstawił interesujący referat „Możliwość produkcji energii elektrycznej z biomasy” . Zagadnienie to jest szczególnie interesujące dla rolników których gospodarstwa wytwarzają duże ilości biomasy, a zużycie energii elektrycznej jest duże.

Kolejni prelegenci dr inż. Paweł Sędłak, dr inż. Wiesław Janicki z Katedry Inżynierii Systemów Agrotechnicznych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przedstawili referat: „Kolektory słoneczne jako źródło energii cieplnej w domu i w gospodarstwie”.

            Ostatni z prelegentów dr Janusz Teneta z Wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomechanicznej Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV) przedstawił referat: „Opłacalność instalacji fotowoltaicznych w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych”. Dr Teneta jak zawsze (już po raz trzeci aktywnie uczestniczył w ESD w Siemczynie) przestawił niechlubną historię prac nad wdrożeniem polskiego systemu prawnego unijnej dyrektywy 2009/28/WE „W sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych”. Krytycznie odniósł się do uchwalonej przez Sejm RP 20 lutego 2015 r. Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Określił ją jako tyle ważną i potrzebną co złą i niedopracowaną. Potrzebną, bo wyczekiwaną przez całą branżę od prawie 4 lat. Ważną, bo określającą zasady rozwoju polskiej energetyki odnawialnej w perspektywie najbliższych 15 lat, a może nawet dłużej. Złą, bo nie stawiającej przed rynkiem OZE celów dalekosiężnych, nie wskazującej jakie technologie, jakie instalacje i jakie moce systemów są oczekiwane w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej. Złą, bo tworzącej z kosztów systemu wsparcia jedyny wskaźnik optymalizacyjny, wskaźnik który nigdy, nigdzie i w żadnej dziedzinie nie zapewnił zrównoważonego rozwoju. Niedopracowaną, bo będącej zlepkiem wielu pomysłów – często wzajemnie sprzecznych. Niedopracowaną, bo zawierającej wiele nieprecyzyjnych zapisów pozostawiających zbyt wiele pola na różnorodne interpretacje.

Jak zawsze dotąd wystąpienie dr Tenety było precyzyjne i interesujące.

Po tym referacie nastąpiła dyskusja, której moderatorem był prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz z ZUT Szczecin. Krytyka ustawy przez dr Tenetę wywołała gorącą polemikę.

Równolegle z konferencją odbywała się druga konferencja dla młodzieży z udziałem 80 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu drawskiego.

Na konferencji tej wystąpili:

– Dr Janusz Teneta dokonał krótkiej prezentacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przeprowadził wykład „Jak w gospodarstwie domowym wykorzystać energie słońca?”.

– Dr inż. Paweł Sędłakdr inż. Wiesław Janicki (ZUT Szczecin) – dokonali prezentacji ZUT Szczecin, rozdali materiały informacyjne oraz zreferowali temat: „Kolektory słoneczne jako
źródło energii cieplnej w domu i gospodarstwie”
.
– Gracjana Kalicka – Kierownik Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej Ostoja             wraz z animatorami Bartoszem Klepackim i Adamem Kalickim – wykonali             Doświadczenia naukowe oraz pokazy interaktywne na ciekłym azocie”.
– dr Jarosław Rzepa (Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie) – powitał             młodzież i podziękował jej za liczne przybycie
– Bogdan Andziak (Wiceprezes HSS) – opowiedział młodzieży o historii pałacu i folwarku w             Siemczynie
– prof Aleksy Patryn (Politechnika Koszalińska) – dokonał prezentacji politechniki             Koszalińskiej oraz przeprowadził wykład „Światło jako źródło energii i nośnik             informacji”
– Anna Mieczkowska (Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie) –             przedstawiła młodzieży referat „Odnawialne Źródła Energii – szansa na przyszłość”.
– Grażyna Anna Sztark Senator RP – przekazała pozdrowienia i życzenia mile i pożytecznie
spędzonego dnia.
Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy zostali zaproszeni na „Obiad u Andziaków”.
Najciekawsze referaty z konferencji zostaną opublikowane w VI tomie Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich, które ukażą się w czasie tegorocznych (3-5 lipca) Henrykowskich Dni w Siemczynie.

Po wysłuchaniu krytycznego wystąpienia dr Janusza Tenety zadałem sobie pytanie czy ustawa przyniesie oczekiwany przełom w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, czy też wszystko zostanie po staremu i nadal będziemy w ogonie państw świata. CZY TO PRZEŁOM?    Przekonamy się za rok na kolejnej edycji Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie.

Autor: Wiesław Krzywicki


IV. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

IV. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

15 maja 2014 roku

„Zadanie pn. „Organizacja konferencji pt.: ”Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie: słońce, biomasa, energia” oraz powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Europejskie Słoneczne Dni 2015” i druk wydawnictwa Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.”

Słońce jest źródłem praktycznie całej energii docierającej do Ziemi. W ciągu każdej minuty dociera do ziemi energia równa rocznemu zapotrzebowaniu całej ludzkości. Oznacza to, że w ciągu pół roku do Ziemi dociera tyle energii słonecznej, ile zawierają w sumie wszystkie istniejące złoża węgla, ropy, gazu i uranu.

Od tysięcy lat korzystamy z promieni słonecznych, ale dopiero niedawno zaczęliśmy wykorzystywać Słońce do generowania energii. Szczególnie szybki rozwój tej najnowocześniejszej i absolutnie czystej energetyki występuje w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Polska natomiast znajduje sie w ogonie państw europejskich.

Doceniając znaczenie energetyki solarnej Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie organizuje od 2012 roku, w ramach Europejskich Słonecznych Dni, regionalne konferencje naukowe poświęconą tej tematyce. 15 maja odbyła się w Siemczynie kolejna, trzecia już konferencja w ramach ESD i czwarta poświęcona OZE. Otworzyli ją współorganizatorzy: Bogdan Andziak wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia, Stanisław Cybula Starosta Drawski oraz Krzysztof Zacharzewski Prezes Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”.

Konferencja z udziałem około 120 osób odbyła się w Sali Kamiennej – Pałac Siemczyno Hotel i Restauracja. Zaszczycili ją swą obecnością Senator RP Sławomir Preiss z małżonką, Starosta Drawski Stanisław Cybula oraz Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider.

Po otwarciu konferencji przez Bogdana Andziaka referat wprowadzający w jej tematykę p.t. Elektrownia wodna w Borowie – woj. zachodniopomorskie wygłosił dr Zbigniew Mieczkowski – historyk regionalista. Otóż w latach 1916-1918 wybudowany został dla celów energetycznych zbiornik wodny w Borowie. Wykorzystano do tego celu naturalne zakole Drawy, które skrócono poprzez połączenie sztucznymi przekopami kilku naturalnych jezior. Przekop otrzymał nazwę Prostynia (Nowa Drawa, w przeciwieństwie do dawnego koryta zwanego Starą Drawą). Tu w 1918 roku oddano do użytku elektrownię wodną, która pracuje bez przerw do dzisiaj, z zachowaniem oryginalnych głównych urządzeń technicznych (poza automatyką i sterowaniem). To był pasjonujący odczyt ukazujący jak ogromne ilości czystej energii niosą nasze rzeki.

 

W części merytorycznej konferencji pierwszym i bardzo ważnym było wystąpienie Jacka Chrzanowskiego, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Program „Prosument” szansą na rozwój energetyki prosumenckiej w Województwie Zachodniopomorskim. Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo energetyczne z 11 września 2013 r. osoba fizyczna (Prosument) może podłączyć swoją instalację odnawialnych źródeł energii (do 40 kW) do sieci operatora dystrybucyjnego (OSD) i sprzedawać nadwyżki produkowanego prądu, bez potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, koncesji,  wnoszenia dodatkowych opłat oraz uzyskania warunków przyłączeniowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchamia właśnie program Prosument, który umożliwia uzyskanie kredytu, pożyczki lub dotacji dla osób fizycznych chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Co równie istotne, ta oferta dotyczy nie tylko posiadaczy domów i działek ale także innych podmiotów: spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i samorządów. Te również mogą z pomocą państwa inwestować w niezależność energetyczną, ekologię i uzyskać mniejsze koszty utrzymania dla swoich mieszkańców. Nawet na blokowych balkonach już coraz częściej zauważamy panele solarne ustawione w kierunku słońca.

W ramach programu „Prosument”, którego budżet wyniesie 600 mln zł. , o finansowanie w formie pożyczki lub dotacji na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych,  będą mogły ubiegać się gospodarstwa domowe i wspólnoty mieszkaniowe. Realizację projektu przewiduje się na lata 2014-2020, a instytucją zarządzającą będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


            Kolejny referat wygłosił prof. dr hab. Aleksy Patryn z Politechniki Koszalińskiej p.t. Badania naukowe i szkolnictwo wyższe w zakresie technologii OZE, jako jeden z filarów przyszłości gospodarczej regionu Pomorza Zachodniego. Przedstawił badania w zakresie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii oraz ważkiego zagadnienia szkolenia specjalistów dla nowej, czystej ekologicznie energetyki. W Niemczech dzięki rozwojowi fotowoltaiki stworzono dotychczas 300 tys. nowych miejsc pracy i co roku powstają następne

.

            W następnym wystąpieniu Piotr Wolski w zastępstwie Andrzeja Jakubowskiego –Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w referacie: Finansowanie OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 – sposoby i wysokość finansowania oraz kto może być beneficjentem przedstawił bardzo ważne dla potencjalnych inwestorów zasady refundacji i kredytowania zakupu i instalacji urządzeń zaliczanych do Odnawialnych Źródeł Energii w tym szczególnie fotowoltaicznych. Zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego dla instalacji małych mocy (do 40 kW) będzie istniała możliwość sfinansowania inwestycji bez wydatkowania środków własnych.

            W kolejnym wystąpieniu Jolanta Spychalska – Dyrektor „SolarWorld- Polska w temacie : SolarWorld przodującym liderem w fotowoltaice, przedstawiła największą w Niemczech i przodującą w świecie swoją firmę w dziedzinie fotowoltaiki . Produkowane przez nią panele i urządzenia są nie tylko najnowocześniejsze w Europie, ale też znane są z bardzo wysokiej jakości i trwałości.

            Radosław Grzegorczyk – Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych RDOŚ Szczecin przedstawił uczestnikom konferencji temat: Nowe plany zadań Ochronnych dla Obszarów Natura 2000 na terenie woj. Zachodniopomorskiego – wpływ na rozwój OZE w województwie. Nie wszystkie Odnawialne Źródła Energii są obojętne dla środowiska naturalnego, które jest szczególnie chronione na obszarach Natura 2000. Stąd też przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych konieczność i obowiązek przeprowadzania wstępnych analiz ich wpływu na środowisko. Nie dotyczy to w zasadzie instalacji fotowoltaicznych.

            Dr inż. Janusz Teneta – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie przedstawił temat p.t. – Północ-Południe. Analiza porównawcza regionów w odniesieniu do potencjału zastosowania mikroinstalacji PV.

To już był trzeci występ tego naukowca- pasjonata fotowoltaiki w Siemczynie i jak poprzednie bardzo interesujący i inspirujący. W swym wykładzie przedstawił wielkość promieniowania słonecznego w zależności od położenia geograficznego, możliwości wykorzystania energii solarnej, rodzaje instalacji fotowoltaicznych oraz praktyczne możliwości magazynowania energii elektrycznej. Ponadto dokonał krytycznej oceny nowej ustawy o OZE, a w szczególności programu Prosument.

Mgr Waldemar Witek – z Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie przedstawił prezentacje multimedialną Wiatraki i młyny w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego. Korespondowała ona świetnie z referatem wstępnym dr. Z. Mieczkowskiego. Otóż dawni mieszkańcy tych ziem potrafili lepiej niż współcześni wykorzystywać naturalne źródła energii takie jak wiatr i spiętrzona woda. Wiedza na temat budowy i użytkowania młynów i wiatraków została przyniesiona na Pomorze Zachodnie przez zakony, stanowiła jedną ze swoistych konsekwencji wypraw krzyżowych.Z czasem przywileje młyńskie otrzymywały miasta, rody szlacheckie, czy osoby prywatne. Rozwój młynarstwa umożliwiło ustawodawstwo pruskie: 1772 rok – zniesiono monopol dworu na budowę nowych młynów, 1810 rok – zniesiono przymus mielenia w określonym młynie oraz ograniczenia w zakresie wykonywanego zawodu i wolności przemysłowej.

Jeszcze po wojnie było na Pomorzu Zachodnim wiele takich obiektów, lecz niewiele z nich dotrwało do naszych czasów. Świetną ilustracją wykładu była wystawa plansz prezentujących najciekawsze zabytki tej dawnej techniki.

Ostatnim z prelegentów była Ewa Michałowska przedstawiciel BZ WBK O/Regionalny Gdańsk, która zaprezentowała możliwości wsparcia finansowego inwestycji OZE przez Bank Zachodni WBK.

Część najbardziej interesujących referatów, jako plon konferencji jest opublikowana w dalszej części niniejszego tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Są to:

– Program ,,Prosument” szansą na rozwój energetyki prosumenckiej w Województwie Zachodniopomorskim- Jacek Chrzanowski- Prezes WFOŚiGW Szczecin

– Nowe Plany Zadań Ochronnych dla Obszarów Natura 2000 na terenie woj. Zachodniopomorskiego- wpływ na rozwój OZE w województwie- Radosław Grzegorczyk RDOŚ Szczecin

– Z historii OZE w Powiecie Drawskim. Elektrownia wodna w Borowie – dr Zbigniew Mieczkowski

– Młyny wodne i wiatraki w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego – płyń wodo, wiej wietrze – Waldemar Witek

W trakcie konferencji Senator RP Sławomir Preiss, Starosta Drawsko Stanisław Cybula i Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider oraz Bogdan Andziak wręczyli nagrody i dyplomy laureatom Konkursu Plastycznego p.t. Europejskie Słoneczne Dni 2014 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konkursu była edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w temacie odnawialnych źródeł energii. Wszystkie nagrodzone prace zostały wyeksponowane w sali konferencyjnej i były jej prawdziwą, ozdobą. Konkurs zorganizowany został przez Czaplinecki Ośrodek Kultury natomiast nagrody ufundowało Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

Laureaci konkursu:

1. Daria Bernat z Czaplinka,

2. Emilia Szczęsna z Czaplinka,

3. Dawid Wypyszczak z Broczyna,

4. Dominika Kucal z Broczyna,

5. Natalia Zduńczyk z Czaplinka,

6. Alicja Szczęsna z Czaplinka,

7. Aleksandra Olszewska z Czaplinka,

8. Michał Nowak z Czaplinka,

9. Adrian Jurczyszyn z Czaplinka.

Autorzy wyróżnionych prac:

1. Dominika Bruckaz – Broczyna,

2. Anna Mytko z Czaplinka,

3. Oliwia Cichaczewska z Czaplinka,

4. Patrycja Zduńczyk z Czaplinka

 

W przerwie uczestnikom konferencji zaprezentowano pokaz firmy DIMPLEX – POMPY CIEPŁA. Wykonywała ona sondażowy odwiert tzw. dolnego źródła ciepła. Dzięki bardzo nowoczesnemu specjalistycznemu urządzeniu wykonano w ciągu zaledwie kilku godzin odwiert o głębokości 100 m. Odwierty sondażowe wykonuje się dla zbadania możliwości pozyskiwania ciepła z ziemi przy projektowaniu instalacji grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła. Tą samą techniką wykonywane są też potem odwierty robocze. Na ogół dla uzyskania odpowiedniej mocy dolnego źródła ciepła dla instalacji geotermalnej średniej wielkości z pompą ciepła trzeba wykonać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset odwiertów roboczych. Bardzo istotną sprawą dla utrzymania w dłuższym czasie wysokiej sprawności odwiertów jest wypełnianie ich specjalnymi mieszankami pośredniczącymi w wymianie ciepła.

Równolegle z konferencją naukową odbyła się konferencja n.t. OZE dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Czaplinka i Złocieńca . Łącznie przybyło ok. 80-ciu uczniów i opiekunów. Prelegentami na tej konferencji byli: prof. dr. hab. Aleksy Patryn i dr.inż. Janusz Teneta . Prezentacje dotyczyły informacji n.t. fotowoltaiki i kształcenia specjalistów w tej dziedzinie. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała ciekawych wykładów i można mieć nadzieję, że zainspirują one wielu z nich do wyboru zawodu związanego z tą najczystszą i najnowocześniejszą energetyką. Po wykładach czekał na słuchaczy posiłek, a następnie zwiedzanie pałacu.

W trakcie pierwszej konferencji, dwa lata temu, jednym z najważniejszych jej tematów była zapowiadana nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Zgłoszono wtedy wiele krytycznych uwag do prezentowanego projektu. Minęło od tego czasu dwa lata, a nowa ustawa o OZE i rządowy plan rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do 2020 roku zawiodła oczekiwania i specjalistów i potencjalnych inwestorów w tej dziedzinie. Zawiedzione zostały nadzieje na szybki rozwój tej najnowocześniejszej i najczystszej energetyki i towarzyszący mu znaczący przyrost ilości miejsc pracy, szczególnie dla młodych wykształconych ludzi. Grozi nam, że przy takiej polityce energetycznej rychło staniemy się skansenem energetycznym Europy.

Po konferencji jej uczestnicy zaproszeni zostali przez organizatorów na obiad.

Bogdan Andziak

Autor: Wiesław Krzywicki


III. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

III. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

17 maja 2013 roku.

W piękny, słoneczny, piątek 17 maja 2013 roku, już od samego rana do Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie zaczęły docierać samochody z rejestracjami z całej Polski. Z samochodów wysiadali uśmiechnięci i żywo dyskutujący ze sobą ludzie. Zmierzali w kierunku sali koncertowo-konferencyjnej rejestrując się po drodze, a zajmując miejsca nie ustawali w rozmowach. Sala była udekorowana inaczej niż na co dzień. Banery, rollupy wskazywały jeden temat… Słońce.

W ten europejski słoneczny, zarówno w przenośni, jak i dosłownie, dzień rozpoczęła się konferencja naukowa pt.: „II Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie – Słońce dla każdego, czyli mikroinstalacje OZE jako podstawa rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce”. Konferencja dotyczyła tematu od wielu lat będącym bardzo ważnym, a mianowicie odnawialnych źródeł energii. Ten dzień dedykowany był słońcu, a co za tym idzie Siemczyno zatętniło tymże tematem. Precyzując – systemy fotowoltaiczne, jako jeden z najbardziej rozwojowych sposobów wykorzystania nie kończącej się energii słonecznej będącej źródłem energii odnawialnej, będącym w zasięgu ręki. Chodziło tu przede wszystkim o prezentacje możliwości wykorzystania tego źródła przez przeciętnego odbiorcę, który może równocześnie stać się producentem, czyli upraszczając prosumentem.

Konferencję otworzył Wice Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie (HSS), będącego inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia Pan Bogdan Andziak wraz z Prezesem Loklalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” Panem Krzysztofem Zacharzewskim będącym partnerem tego wydarzenia.

Ponadto uczestników konferencji zaszczycili liczni, znani i cenieni prelegenci prezentujący następujące tematy:

 • „Dofinansowanie inwestycji w OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego” przedstawiony przez Wice Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Andrzeja Jakubowskiego
 • „Dofinansowanie inwestycji w OZE przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zaprezentowany przez Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Pana Jacka Chrzanowskiego
 • „Rozwiązania komercyjne w dofinansowaniu inwestycji w OZE” prezentowany przez Dyrektor kołobrzeskiego oddziału BZ WBK Panią Małgorzatę Swastek
 • „Przyłączenie mikroźródeł do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – aspekty prawne w świetle nowe ustawy o OZE oraz zagrożenia techniczne dla sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej” wygłoszony przez dyrektora Energa Operator S.A. Pana Krzysztofa Lewdowskiego
 • „Mikroinstalacje PV – jakie, za ile i dla kogo? Rodzaje mikroinstalacji PV oraz ich ekonomika w świetle nowej ustawy o OZE” bogato ilustrowany przez dr inż. Akademi Górniczo-Hutniczej z Krakowa Pana Janusza Tenetę
 • „Quo vadis energetyko? Dlaczego małe (i rozproszone) jest piękne i bogate?” niezwykle barwnie zaprezentowany przez prof. dr hab. z Politechniki Koszalińskiej Pana Aleksego Patryna
 • „Praktyczne rozwiązania mikroinstalacji PV. Możliwości produktowe i wykonawcze” przedstawiony przez współwłaściciela firmy Czapla Solar S.A. z Czaplinka Pana Jakuba Guzdka

uż same tytuły prelekcji są niezwykle interesujące i warto było być osobiście – zobaczyć i posłuchać. Jednak to nie koniec programu tego niezwykłego dnia. Po przerwie kawowej, gdzie każdy mógł posmakować także przepysznych smakołyków przygotowanych przez hotelową restaurację, nastąpiło to co cieszy najbardziej, a mianowicie Wice Prezes HSS Bogdan Andziak, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider oraz dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury Janina Gąszcz ogłosili wyniki konkursu plastycznego pt.: „Solarowe słoneczko”, bezpośrednio nawiązującego w tematyce do Europejskich Słonecznych Dni. Wręczono nagrody i wyróżnienia w trzech grupach wiekowych – przedszkola i szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Do konkursu przystąpiło 41 osób z Powiatu Drawskiego.

Laureatami zostali:

 • Katarzyna Kiejno z Nowego Worowa
 • Daria Bernat z Czaplinka
 • Bartłomiej Gryglewicz z Machlin
 • Wiktoria Kudyba z Czaplinka
 • Lucyna Obrocka z Machlin
 • Natalia Lewandowska z Czaplinka
 • Maciej Majchrzak z Nowego Worowa
 • Alicja Filipczak z Czaplinka
 • Alicja Kowalik z Drawska Pomorskiego

Wyróżnienia wręczono dla czterech osób:

 • Patrycji Sarzała z Drawska Pomorskiego
 • Klaudii Syroka z Michalin
 • Alicji Stępień z Drawska Pomorskiego oraz
 • Dawidowi Wypyszczak z Broczyna

race laureatów i wyróżnionych oraz pozostałe można oglądać jako ekspozycję czasową w sali koncertowo-konferencyjnej hotelu Pałac Siemczyno.

Wręczenie nagród, łzy wzruszenia i radość autorów to nie jedyny akcent związany z młodzieżą tego dnia bowiem o godzinie 11.00, po przyjeździe autokarów z uczniami szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka i Złocieńca, rozposczęła się konferencja specjalna – dla tych najważniejszych, dla naszej młodzieży. We wspaniały sposób, ilustrując filmami, swój temat zaprezentował dr inż. Janusz Teneta. Po krótkiej przerwie, w sposób bardzo zabawny i wciągający młodzież w dyskusję, zaprezentował swój temat prof. dr hab. Aleksy Patryn.

Każdy z uczestników konferencji, zarówno tej dla dorosłych, jak i młodzieży, otrzymał upominek w postaci zestawu prezentującego materiały dotyczące Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie.

Po „małej” konferencji młodzież wraz z opiekunami oraz przewodnikiem w osobie Prezesa HSS Pana Zdzisława Andziaka i członka stowarzyszenia Roberta A. Dyduły udali się do przepięknego barokowego pałacu. Ogrom obiektu i ograniczony czas nie powstrzymywały uczniów przed zadawaniem bardzo interesujących i dojrzałych pytań. Ktokolwiek sądzi, że młodzież jest w obecnych czasach trudna i scyfryzowana zdziwiłby się słuchając ich pytań, widząc zainteresowanie i chęć poznania.

Zwiedzanie pałacu to był jeden z historycznych elementów spotkania, natomiast drugim, nie mniej interesującym, było zwiedzanie historycznego parku.

Wszystko zakończyło się na przypałacowych błoniach przy ogniskach i pieczonych kiełbaskach… Jestem przekonany, że każdy miał frajdę i dobrze się bawił.

Główna konferencja zakończona bardzo inspirującym panelem dyskusyjnym zamknięta została wspólnym obiadem i poobiednim zwiedzaniem pałacu, po którym z dużym doświadczeniem oprowadzał Wice Prezes HSS Pan Bogdan Andziak.

Autor: Bogdan Andziak


II. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

II. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie – 18 maja 2012 roku.

 

W piątek 18 maja 2012 r. dwa miesiące po marcowym spotkaniu, na terenie Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie znów dyskutowano o „zielonej” energii. Tym razem dyskusja upływała pod dyktatem słońca. Dosłownie i w przenośni.
                W pewien sposób – zapewniają organizatorzy, dzisiejsze spotkanie wynika z poprzedniego. Przedstawiciele branży chcą wiedzieć, jakie rozwiązania prawne będzie zawierała nowa ustawa regulująca polski rynek energetyczny. Obecność ministra, Stanisława Gawłowskiego oraz przedstawicieli instytucji związanych z tym rynkiem gwarantowała informacje z „pierwszej” ręki.
Tym razem dominującym tematem była energia, której źródłem są promienie słoneczne. Omawiano zarówno kwestie fotowoltaiki – tu promienie słońca zamieniane są na energię elektryczną, jak i sprawy coraz bardziej popularnych solarów – w takich panelach podgrzewa się wodę, np. do ogrzewania pomieszczeń.
Kluczowe pytanie dotyczyło wciąż istniejących ograniczeń hamujących ten sektor gospodarki. Operatorzy elektroenergetyczni wciąż niechętnie kupują energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
Potencjalni inwestorzy liczą, że wzorem takiego państwa jak, np.: Niemcy, w Polsce eko pomysły będą zyskiwały większe wsparcie rządowe.
Niestety, dużym problemem są koszty inwestycji, energia z wiatru, słońca czy biomasy do tanich nie należy. Specjaliści branży powtarzają: „Tanio to już było, w przyszłości rachunki za energię elektryczną będą coraz wyższe”.
Ponadto konferencji w ramach Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie towarzyszyło spotkanie z trzema klasami II klas Szkół Ponadgimnazjalnych ze Złocieńca i Czaplinka. Łącznie uczestniczyło w tym młodzieżowym spotkaniu ok. 60 uczniów i opiekunów.
            Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się od prelekcji dr inż. Janusza Tenety na temat paneli fotowoltaicznych. Prelekcja wzbogacona została o prezentację multimedialną. Po prelekcji młodzież miała przerwę w trakcie której poczęstowano ich sokami i ciastkami, a równocześnie rozdano materiały reklamowe Europejskich Słonecznych Dni w postaci koszulek, czapeczek, smyczy, długopisów, balonów i folderów – ulotek. W trakcie przerwy Pani Anna Rawska, Redaktor Radia Koszalin, przeprowadziła kilka wywiadów z młodzieżą i opiekunami. W przerwie odwiedził też młodzież wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Pan Bogdan Andziak organizator imprezy wraz z LGD „Partnerstwo Drawy”. Po przerwie Pani Aneta Więcka z Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie wygłosiła krótką prelekcję na temat solarów znajdujących zastosowanie w systemach grzewczych obiektów.
            Po zakończeniu prelekcji na sali wykładowej młodzież udała się do barokowego pałacu pod opieką Roberta A. Dyduły pełniącego rolę przewodnika i opiekuna spotkania z młodzieżą z ramienia Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.
Po zwiedzeniu zabytkowego pałacu oraz okalającego go parku młodzież miała czas wolny przy ognisku przed pałacem. Jedząc kiełbaski i pijąc soki można było rozmawiać o wielu rzeczach i tutaj godnym uwagi jest duże zainteresowanie młodzieży pałacem, jego historią i przyszłością. Spotkanie z młodzieżą zakończyło się po godzinie 13.00 kiedy to wrócili do swoich placówek edukacyjnych.
 Cała konferencja po panelu dyskusyjnym zakończonym wspólnym obiadem trwała do godziny ok. 15.30

Prezentacje prelegentów:

 • Aneta Więcka (Specjalista d/s energetyki słonecznej, Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie)
 • Zenon Lenkiewicz (Dyrektor Energa Operator Koszalin)
 • Jacek Chrzanowski (Prezes WFOŚiGW w Szczecinie)
 • Mariusz Radziszewski (Naczelnik Wydziału OZE w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie)
 • Anna Bródka (Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie)
 • Dr inż. Janusz Teneta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki)


I. Europejskie Słoneczne Dni - Konferencja OZE

Konferencja OZE w Siemczynie – 16 marca 2012 roku

 

Sprawozdanie z konferencji pt.: „Rola Onawialnych źródeł energii w ekologicznej, energetycznej i regionalnej polityce”

W czwartek i piątek 15 i 16 marca odbyła się konferencja naukowa poświęcona Odnawialnym Źródłom Energii. Organizatorem było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, a honorowy patronat sprawowali:
– Wiceminister Ochrony Środowiska – dr Stanisław Gawłowski
– Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski
– Starosta Drawski – Stanisław Cybula
– Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider
– Burmistrz Drawska Pomorskiego – Zbigniew Ptak
– Burmistrz Kalisza Pmorskiego – Michał Hypki
– Wójt Gminy Ostrowice – Wacław Micewski
– Wójt Gminy Wierzchowo – Jan Szewczyk
– Burmistrz Złocieńca – Waldemar Włodarczyk
– Prezes LGD Partnerstwo Drawy – Krzysztof Zacharzewski

W dniu poprzedzającym konferencję odbyło się zamknięte zebranie panelowe, mające na celu wypracowanie stanowiska na temat projektu nowej ustawy „O odnawialnych źródłach energii” przedstawionej w końcu ubiegłego roku przez Ministerstwo Gospodarki. Ustawa ta, m.in. przewiduje silniejsze wspieranie mniej opłacalnych technologii jak np. fotowoltaika, która ma otrzymywać dwukrotnie więcej zielonych certyfikatów. Jednak z powodu bardzo krytycznych uwag ludzi nauki, finansów i przedsiębiorców projekt ten ministerstwo wycofało. Także uczestnicy zebrania panelowego projekt ustawy ostro skrytykowali, a jeden z nich wyraził się nawet, iż projekt nadaje się jedynie do „przemiału”. W wyniku gorącej dyskusji („zdania uczonych są podzielone”) powstała lista propozycji pod adresem nowej ustawy, która zostanie przesłana do Ministerstwa Gospodarki.

 

16 marca w zespole pałacowo-folwarcznym w Siemczynie zebrało się ok. 150 osób z terenu całego powiatu drawskiego, reprezentujących administrację i strefy gospodarcze. Konferencję otworzyli panowie Bogdan i Zdzisław Andziak.

Pierwszy z referatów wygłosił dr Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Forum Gospodarczego Stowarzyszenie Integracja (były minister rolnictwa w rządach Hanny Suchockiej w 1993 r. i Jerzego Buzka w latach 1997-1999, poseł na Sejm III kadencji), który przedstawił ocenę polityki Unii Europejskiej i Polski w stosunku do odnawialnych źródeł energii (OZE).

Bardzo interesujące było wystąpienie dr Jana Wiesława Dubasa z Jeleniej Góry, który jest nie tylko naukowcem, lecz także rolnikiem, a mówił o doświadczeniu wynikającym z piętnastoletniej praktyki uprawy tzw. roślin energetycznych. Rośliny te z jednej strony stanowią alternatywę wobec paliw kopalnych, z drugiej natomiast ich uprawa zwiększa dochodowość rolnictwa. Produkcja odnawialnych surowców energetycznych przynosi znaczne korzyści lokalnym społecznościom, poprawia stan środowiska naturalnego oraz zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w USA i w Europie przebadano ponad dwa tysiące gatunków roślin, spośród których wybrano i zalecono do uprawy kilkadziesiąt. Większość z nich może być uprawiana również na glebach marginalnych. W wyniku realizacji przyjętej przez Sejm RP w 2001 r. „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej”, wzrósł udział energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej do 7,5% w 2010 r. ( w tym udział biomasy wynosi ponad 90%).
Udział energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej w skali kraju zwiększył się z ok. 2,5% do 7,5% w roku 2010. Ze względu na ograniczone możliwości wykorzystania drewna opałowego z lasów, drewna odpadowego z przemysłu drzewnego, czy też słomy z rolnictwa, konieczne stało się zakładanie plantacji roślin energetycznych.
Najbardziej popularnymi roślinami energetycznymi są: wierzba (plantację tej rośliny posiada właśnie dr Dubas), trzcina energetyczna (miscant), rdest sachaliński, topinambur (słonecznik bulwiasty), amarantus, róża wielkokwiatowa, śluzowiec (malwa), perz wydłużony zbitokłębkowy oraz wiele innych gatunków. W ostatnim czasie rewelacją okazał się burak energetyczny, który jest zmodyfikowaną odmianą buraka cukrowego, dający plony 60-70 ton/ha. Część tych roślin podlega spalaniu w urządzeniach energetycznych (bezpośrednio lub w postaci peletów i brykietów) dając ciepło i prąd, część natomiast poddana jest procesom fermentacyjnym, w wyniku których wytwarza się metan, alkohol lub olej, będące paliwami wykorzystywanymi w różnych urządzeniach energetycznych.

Kolejnym prelegentem był prof. Adam Cenian Kierownik Zakładu Fizycznych Aspektów Ekoenergii w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. W swoim wykładzie „Quo vadis energetyko? Dlaczego małe (i rozproszone) jest piękne i bogate?” wskazał na zalety tzw. kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa daje ona duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystna pod względem ekologicznym. Odmianą kogeneracji jest mikrogeneracja, czyli rozproszone wytwarzanie energii. Na zachodzie Europy coraz częściej montuje się instalacje do przydomowej produkcji prądu, które składają się z mikroturbiny gazowej zasilanej metanem, produkujące jednocześnie prąd elektryczny i ciepło. Turbinę taką uruchamia się w ciągu kilkunastu sekund. Źródłem gazu może być biogazownia lub gazogenerator, i taki układ jest nie tylko w pełni autonomiczny, lecz także najbardziej przyjazny środowisku. Dzięki wytwarzaniu ciepła równolegle z energią elektryczną zmniejszeniu ulega emisja zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, gdyż kogeneracja zwiększa o 30% stopień wykorzystania energii zawartej w paliwie.
W swoim wystąpieniu prof. A. Cenian zwrócił też uwagę na konieczność racjonalnego podchodzenia do OZE, gdyż na razie nie da się także uniknąć budowy w Polsce elektrowni atomowej.

 

Bardzo interesujące było wystąpienie Wojciecha Łukaszka dyrektora Ekoenergia – Ola Łukaszek p.t.: „Bioelektrownia ELECTRA – polska technologia na europejskie energetyczne Eko-wyzwanie”. Firma, którą kieruje prelegent, zajmuje się całokształtem zagadnień bioenergetyki i biogazownictwa, a w szczególności badaniem przydatności biomasy oraz projektowaniem, budową i zarządzaniem bioelektrowniami i biogazowniami. Aktualnie projektuje się 14 elektrowni, w tym najmniejszą o mocy 1,8 MW (w Niegosławcach) i największej o mocy 5 MW. Instalacje te będą jednymi z najnowocześniejszych na świecie, a mamy powód do dumy gdyż technologia jest polska, a jednym ze współautorów jest W. Łukaszek.

Kolejny referat wygłosił doc. dr inż. Waldemar Gostomczyk z Politechniki Koszalińskiej – „Modele rynku biomasy energetycznej”.

Przed przerwą obiadową dołączył do grona znamienitych gości Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który przedstawił informację o dofinansowaniu inwestycji w OZE z Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego.

Po przerwie obiadowej tematykę konferencji kontynuował Paweł Szwarc Prezes AgroEnergoGaz z Warszawy – „Ryzyko w inwestycjach biogazowych – doświadczenia inwestora”.

„Dofinansowanie inwestycji w OZE” było przedmiotem wystąpienia Jerzego Sarnowskiego Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Szczecinie.

W dziedzinie fotowoltaiki, w sposób niezwykle interesujący, kontynuował konferencję przedstawiciel firmy SOLARWORLD, jednej z największych firm fotowoltaicznych na świecie.

Bardzo interesujące było wystąpienie Marcina Wasy Prezesa Zarządu „Energa Wierzchosławice” Sp. z o.o. oraz Łukasza Świątka Dyrektora firmy GEORYT SOLAR.
Otóż w Wierzchosławicach, z których pochodził Wincenty Witos, zbudowana została w 2011 r., zaledwie w sześć miesięcy, farma fotowoltaiczna (elektrownia solarna) o mocy 1000 kW. Udziałowcem spółki która ją użytkuje jest w 100% gmina. Odbiorcą prądu jest TAURON POLSKA ENERGIA. Aktualnie spółka uzyskuje 475 zł za sprzedaż 1 MWh prądu. Na wysokość uzyskanej ceny ma wpływ: cena zakupu prądu przez TAURON i wartość zielonych certyfikatów. Przewiduje się, że cena sprzedaży jednostkowej prądu będzie rosła. Prognozowane dochody, przy nasłonecznieniu szacowanym 1300 h/rok, to około 750 tys. zł rocznie.
Inwestycja kosztowała 8,6 mln zł, z czego 50% pochodziło z programu operacyjnego woj. małoposkiego, a drugie 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminny udział to wniesienie do spółki gruntu pod elektrownię i wzmocnienie kapitału założycielskiego. Gmina zamierza w najbliższym czasie („Czas to pieniądz” – konkurencja nie czeka!) zwiększyć moc elektrowni do 10 MW, dzięki czemu uzyska przychód roczny 7,5 mln zł. Władze gminy liczą na nowe możliwości dofinansownia inwestycji związanych z OZE. Innym sukcesem gminy jest zainstalowanie w 40 prywatnych domach zestawów solarnych podgrzewających wodę, sfinansowanych częściowo z funduszy unijnych. W planach jest też odwiert geotermalny.

Fabryka GEORYT SOLAR zbudowana została w Tarnowie przez GEORYT Krzysztof Witkowski. Wytwarza ona moduły fotowoltaiczne w oparciu o urządzenia światowych liderów tej branży. Już obecnie w tej fabryce produkuje się panele fotowoltaiczne o łącznej mocy na poziomie 25 MW rocznie. Do produkcji modułów fotowoltaicznych wykorzystywane są ogniwa krzemowe firm o wysokiej i niepodważalnej renomie. Produkowane tu moduły posiadają certyfikaty CE.

Były jeszcze dwa ważne i interesujące referaty:
– Henryka Gruszy – Dyrektora Centrum Bankowości Biznesowej Banku Zachodniego WBK, który prezentował możliwości finansowania tego typu inwestycji.
– Tomasza Cibora Prezesa Ulma Construction Polska. Przedstawił on sposoby organizowania budów z zastosowaniem żelbetonu, jak np. budowa zbiorników do biogazowni, których koszty mogą być znacząco obniżone przy zaangażowaniu własnej inwencji.

Prezentowanie referatów zakończyło się o godzinie 18.00, a po nich rozgorzała dyskusja, która zapewne trwałaby do północy, gdyby nie sprawnie kierujący konferencją Pan Bogdan Andziak. Konferencja zakończyła się o godzinie 19.30.

Na temat wyżej omówionej konferencji podano do publicznej wiadomości materiał filmowy w TVP3 Szczecin w dniu 16.03.2012 r. o godz. 21.45 oraz Telewizji Gawex w dniu 16.03.2012 r. w głównym wydaniu informacji wieczornych.
Ponadto ukazał się artykuł w Głosie Koszalińskim w dniu 21.03.2012 r. i 23.03.2012 r. w dodatku Głosu Koszalińskiego w Głosie Szczecineckim, a także w „Echach znad Drawy i Gwdy”, Kurierze Czaplineckim i Drawskiej Gazecie Powiatowej.

 

Autor: Wiesław Krzywicki